Menu back

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw

www.allianz.pl - Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Oferta Allianz Polska umożliwia:

 • Elastyczne dostosowanie zakresu ubezpieczenia i innych parametrów, do specyficznych potrzeb przedsiębiorcy
 • Poza pełnym katalogiem możliwych do ubezpieczenia ryzyk nazwanych ubezpieczenie to może również obejmować inne nienazwane ryzyka zewnętrzne (szczegóły znajdziesz w OWU).

 

 

 

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta:

 • Znajdź agenta, korzystając z wyszukiwarki agentów
 • Umów spotkanie online

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Korzyści z ubezpieczenia

 • Dla kogo jest to ubezpieczenie

 • Przedmiot ubezpieczenia

 • Zakres ubezpieczenia

 • Suma i okres ubezpieczenia

 • Koszt ubezpieczenia

 • Warunki zawarcia ubezpieczenia

Korzyści z ubezpieczenia

 • W razie wystąpienia szkody ubezpieczenie to zapewnia ubezpieczonemu środki finansowe na pokrycie strat w mieniu, spowodowanych wystąpieniem ryzyka objętego zakresem ochrony ubezpieczeniowej.
 • Dzięki otrzymanemu odszkodowaniu firma może odtworzyć uszkodzone lub utracone mienie i wznowić normalną działalność, bez konieczności finansowania naprawy szkody ze środków własnych.
 • Ubezpieczenie jest elastyczne i pozwala na swobodne kształtowanie zakresu od ryzyk podstawowych do innych nienazwanych ryzyk zewnętrznych

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw adresowane jest do przedsiębiorstw różnych branż, które zgłoszą do ubezpieczenia mienie o wartości przekraczającej 20 mln zł w pojedynczej lokalizacji lub 30 mln zł we wszystkich lokalizacjach, czyli m.in.:

 • do firm produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • właścicieli obiektów biurowych,
 • instytucji finansowych.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • budynki,
 • budowle: ogrodzenia, wiaty, maszty, utwardzenia placów itp.,
 • nakłady adaptacyjne w budynkach,
 • środki obrotowe, np. surowce, materiały, towary gotowe,
 • maszyny i urządzenia własne oraz powierzone,
 • pozostałe wyposażenie,
 • mienie pracownicze,
 • wartości pieniężne.

Zakres ubezpieczenia

Unikalna konstrukcja ogólnych warunków ubezpieczenia Allianz Polska umożliwia budowanie zakresu ubezpieczenia poprzez dodawanie do zakresu ryzyk podstawowych (pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego) kolejnych ryzyk nazwanych - wymienionych i zdefiniowanych w o.w.u. (m.in. huragan, grad, powódź, zalanie wodą lub innymi cieczami, kradzież z włamaniem, dym, sadza, strajk czy zamieszki).

Możliwe jest również poszerzenie zakresu ubezpieczenia o nienazwane ryzyka zewnętrzne.

Dodatkowo istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony o ryzyka wewnętrzne, takie jak np. awaria maszyn czy szkody elektryczne.

Suma i okres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego i powinna być tak skalkulowana, żeby w razie wystąpienia szkody całkowitej zapewnić środki na pełne pokrycie poniesionej straty.

Umowa ubezpieczenia jest standardowo zawierana na okres jednego roku.

Koszt ubezpieczenia

Koszt ubezpieczenia jest każdorazowo określany indywidualnie, na podstawie dokonanej oceny ryzyka. Składka wyliczana jest w oparciu o łączną sumę ubezpieczenia, przy zastosowaniu indywidualnie wyliczonej stawki. Wysokość stawki zależy m.in. od:

 • rodzaju prowadzonej działalności,
 • konstrukcji obiektów,
 • posiadanych zabezpieczeń i ich skuteczności,
 • zakresu ubezpieczenia,
 • wysokości dotychczasowych szkód.

Warunki zawarcia ubezpieczenia

Konieczne jest złożenie pisemnego wniosku, co można uczynić za pośrednictwem brokera, agenta lub bezpośrednio w placówce Allianz Polska.
We wniosku wstępnym wymagane są podstawowe informacje, takie jak np.:

 • opis prowadzonej działalności,
 • opis poszczególnych obiektów,
 • opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych,
 • sumy ubezpieczenia poszczególnych rodzajów mienia,
 • wymagany okres i zakres ubezpieczenia,
 • wykaz szkód z ostatnich 3-5 lat.

Na podstawie tych informacji przeprowadza się ocenę ryzyka ubezpieczeniowego i przygotowuje ofertę cenową, a po jej ewentualnym zaakceptowaniu, zawierana jest umowa ubezpieczenia potwierdzana polisą.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Częste pytania o ubezpieczenie

Czy w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Allianz Polska chroni od skutków działania wirusów i ataków hackerów?

Nie, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego nie obejmuje ochroną skutków działania wirusów komputerowych i ataków hackerów.

Jak długo trzeba czekać na ofertę?

Kontakt ze strony Allianz Polska następuje w ciągu 2 dni. Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji, czas oczekiwania na ofertę wynosi zazwyczaj kilka dni.

Jaka jest konstrukcja ubezpieczenia?

Wszystkie ubezpieczenia techniczne skonstruowane są na zasadzie przedstawienia w OWU wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Czy możliwa jest płatność składki w ratach?

Tak, Allianz przewidział możliwość opłacania składki w ratach.

Co można zrobić, żeby zawrzeć umowę ubezpieczenia?

Należy podać informacje wymienione w kwestionariuszu wniosku oraz dodatkowe dane o które poprosi prowadzący sprawę specjalista.

Na podstawie tych informacji sporządzona zostaje oferta ubezpieczenia i przesłana do ubezpieczającego.

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Allianz Polska od ubezpieczającego jego pisemnej akceptacji oferty. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdzone zostaje polisą lub innym dokumentem, w którym określony jest również sposób i terminy płatności składki.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.