Menu back

Podróże służbowe

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie w podróży Open Business Travel

www.allianz.pl - Podróże służbowe

Ubezpieczenie w służbowej podróży zagranicznej Open Business Travel, to propozycja dla firm i organizacji, które często delegują swoich pracowników za granicę

Ubezpieczenie Open Business Travel to: 

 • Elastyczność umowy ubezpieczenia – dopasujemy limity ubezpieczenia do Twoich potrzeb
 • Szeroki zakres ochrony – umowa ubezpieczenia chroni zarówno pracownika, jak i narzędzia jego pracy
 • Niższe koszty – płacisz za faktycznie wykorzystaną ochronę z rozliczeniem po zakończonym okresie ubezpieczenia
 • Dedykowane rozwiązania – warianty ubezpieczenia dopasowaliśmy do specyfiki firm
 • Mniej formalności – jedna umowa ubezpieczenia chroni wielu pracowników
 • Komfort i bezpieczeństwo dla pracowników – nasze Centrum Operacyjne pracuje 24h organizujemy pomoc medyczną o każdej porze dnia i nocy

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu podróży służbowych

 • Ogólne informacje

 • Zakres ubezpieczenia

 • Forma ubezpieczenia

 • Forma imienna

 • Forma z deklarowaną liczbą osobodni

 • Ograniczenia odpowiedzialności

 • Jak zawrzeć umowę

 • Czas zawarcia ubezpieczenia

Ogólne informacje

Ubezpieczenie Open Business Travel  to grupowe ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny. 

Jeśli pracownicy z Twojej firmy często podróżują służbowo zagranicę możesz ubezpieczyć wszystkich zawierając jedną umowę ubezpieczenia.

Roczna umowa ubezpieczenia umożliwia elastyczne ubezpieczanie wielu pracowników przy minimum formalności.

Zakres ubezpieczenia

 • koszty leczenia i pomoc w podróży (assistance),
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC),
 • ryzyko zniszczenia i utraty sprzętu sportowego,
 • ryzyko utraty i opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego,
 • ryzyko utraty i opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego i sprzętu elektronicznego,
 • ryzyko utraty i opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego i narzędzi pracy.

Forma ubezpieczenia

Allianz proponuje dwie formy ubezpieczenia po to, aby każdy pracodawca mógł wybrać ofertę dopasowaną do specyfiki przedsiębiorstwa i jego pracowników:

 • roczną - imienną,
 • roczną - z deklarowaną liczbą osobodni.

Forma imienna

Zawarcie ubezpieczenia w tej formie wymaga imiennego wskazania osób, które będą wielokrotnie wyjeżdżać za granicę podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej. Jednorazowy, nieprzerwany powrotem do Polski, pobyt za granicą może trwać 7, 30, 60, 90, 120, 180, 365 dni. Częstotliwość powrotów do kraju, deklaruje i wskazuje pracodawca, który zawiera umowę ubezpieczenia.

W tej formie ubezpieczenia istnieje możliwość zgłaszania nowych osób do ochrony ubezpieczeniowej, przesłanie listy nowych ubezpieczonych może mieć miejsce, nawet na dzień przed wyjazdem.

Składka depozytowa zostaje rozliczona po zakończonym okresie ubezpieczenia w ciągu 30 dni.

Forma z deklarowaną liczbą osobodni

Przy opcji deklarowania przez ubezpieczającego liczby osobodni, mamy do czynienia z grupą pracowników niewskazywanych z imienia i nazwiska w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. Wysokość składki szacowana jest na podstawie wstępnie zadeklarowanej liczby osób i czasu ich pobytu za granicą. Ostateczne rozliczenie następuje na koniec okresu ubezpieczenia, na podstawie przesyłanych w trakcie trwania ochrony raportów o wyjazdach.

Forma ta przeznaczona jest dla firm, w których:

 • mają miejsce krótkie, wielokrotne wyjazdy bez limitu długości pobytu,
 • duża liczba pracowników wyjeżdża za granicę,
 • nie jest możliwe precyzyjne określenie danych imiennych wyjeżdżających osób i terminów ich wyjazdów – możliwość rozliczenia w przypadku nadpłaty/niedopłaty.

Ograniczenia odpowiedzialności

Allianz Polska zastrzega sobie możliwość pewnych wyłączeń odpowiedzialności.
Po zapoznaniu się z opinią lekarzy prowadzących opiekę nad poszkodowanym, Allianz Polska może zaproponować transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub na teren kraju zamieszkania ubezpieczonego w celu kontynuacji leczenia, pod warunkiem, że nie ma przeszkód medycznych do przetransponowania pacjenta. Ubezpieczający może odmówić, decydując się na pozostanie pod opieką zagranicznych lekarzy na własny koszt.

Jak zawrzeć umowę

To ubezpieczenie można kupić za pośrednictwem agenta Allianz.

Aby skontaktować się z agentem:

 • wypełnij formularz, a agent otrzyma powiadomienie i skontaktuje się z Tobą,
 • zadzwoń do wybranego oddziału lub agencji Allianz i umów się na spotkanie,
 • skorzystaj z wyszukiwarki i samodzielnie wybierz agenta, który prowadzi swoją stronę internetową, poprzez którą też możesz umówić spotkanie.

Agent przybędzie na wskazane miejsce spotkania w wybranym przez Ciebie terminie. Możesz od niego oczekiwać fachowej wiedzy i porady w kwestii ubezpieczeń.

Czas zawarcia ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia może być zawarta na maksymalnie 365 dni. Odpowiedzialność Allianz i ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w terminie wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z chwilą opłacenia składki.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Travel Assistance

 • Ogólne informacje

 • Suma ubezpieczenia

 • Przykładowe sytuacje objęte ubezpieczeniem

Ogólne informacje

Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance) zapewnia zorganizowanie pomocy oraz pokrycie przez Allianz, wydatków związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą, w tym:

 • leczenie szpitalne i ambulatoryjne (pobyt i leczenie w szpitalu, wizyty lekarskie, badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza),
 • transport medyczny (do odpowiedniej placówki medycznej, pomiędzy placówkami medycznymi, do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy, na teren kraju zamieszkania ubezpieczonego),
 • zakup niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
 • leczenie stomatologiczne,
 • klauzula nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru – w standardzie, bez dodatkowej składki, pokrywamy koszty wizyty lekarskiej, hospitalizacji, transport medyczny czy transport zwłok (do 8 000 zł poszczególne świadczenia).

Suma ubezpieczenia

Osoba ubezpieczona samodzielnie może poprosić o udzielenie pomocy assistance, kontaktując się z Centrum Operacyjnym czynnym całą dobę, 7 dni w tygodni, 365 dni w roku.

W ramach tego elementu ubezpieczenia, pracodawca może wybrać sumę ubezpieczenia z przedziału: od 20 000 zł – 600 000 zł.

Przykładowe sytuacje objęte ubezpieczeniem

Przykładowe sytuacje, w których pracownik może skorzystać z ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance w podróży:

 • W sytuacji, gdy stan zdrowia pracownika jest na tyle poważny, że wymaga hospitalizacji, Centrum Operacyjne rezerwuje miejsce w szpitalu, organizuje dowóz, a w razie potrzeby organizuje również transport ubezpieczonego do innego szpitala. Centrum Operacyjne informuje szpital o warunkach płatności w ramach umowy ubezpieczenia i koordynuje proces pomocy medycznej.
 • Podczas hospitalizacji pracownika, Allianz pokrywa koszty wizyty bliskiej osoby, koszty hotelu dla towarzyszącego członka rodziny.
 • Jeśli lekarz Centrum Operacyjnego, po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie za granicą, orzeknie, iż stan zdrowia poszkodowanego umożliwia transport do Polski lub kraju zamieszkania, wówczas Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa jego koszty.
 • W razie zdecydowanej poprawy stanu zdrowia istnieje możliwość zorganizowania transportu pracownika z miejsca zachorowania do następnego etapu przewidzianej podróży.
 • W przypadku śmierci ubezpieczonego pracownika, Centrum Operacyjne zapewnia organizację i pokrycie kosztów transportu zwłok.
 • Jeśli poszkodowany wymaga dalszego leczenia i opieki medycznej na terenie Polski, Allianz zapewnia dostęp do wizyty lekarskiej i/lub wizyty pielęgniarki i gwarantuje pokrycie kosztów tych wizyt (maksymalnie 2 wizyty lekarza i 2 wizyty pielęgniarki).
 • Przy kontynuacji leczenia szpitalnego w Polsce, Allianz zapewnia ubezpieczonemu pracownikowi, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi za granicą, zwrot kosztów poniesionych na zakup zakupem środków higieny osobistej, odzieży szpitalnej, posiłków, napojów bezalkoholowych oraz prasy.

Opcje dodatkowe

 • NNW

 • OC

 • Sprzęt sportowy

 • Bagaż podróżny

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje wypłatę odszkodowania związanego z nieszczęśliwym wypadkiem, na skutek którego ubezpieczony pracownik doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku nastąpił uraz ciała ubezpieczonego, wówczas na podstawie ustalonego stopnia urazu ciała przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, świadczenie wypłacane w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał stopnia urazu ciała, maksymalnie jednak do wysokości sumy ubezpieczenia.

Za każdy jeden stopień urazu ciała przysługuje świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia. Stopień urazu ciała ustala się na podstawie „Tabeli norm oceny stopnia urazu ciała Allianz” (Załącznik Nr 1 do OWU Open Business Travel ).

W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku Allianz wypłaci 100% lub 50% sumy ubezpieczenia, w zależności od wariantu wybranego przez pracodawcę w momencie ubezpieczenia.

W ramach tego elementu ubezpieczenia, pracodawca może wybrać sumę ubezpieczenia z przedziału: od 5 000 zł – 60 000 zł.

OC

Odpowiedzialność cywilna

Przedmiotem ubezpieczenia jest Odpowiedzialność Cywilna Ubezpieczonego podczas podróży, w związku z czynami niedozwolonymi – za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno szkody na osobie, jak i szkody rzeczowe w związku z życiem prywatnym. W ramach tego elementu ubezpieczenia, pracodawca może wybrać sumę ubezpieczenia z przedziału: od 10 000 zł do 800 000 zł.

Sprzęt sportowy

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Zawierając ubezpieczenie w zakresie uwzględniającym uprawianie sportów takich jak narty, snowboard, surfing lub nurkowanie, można także objąć ubezpieczeniem sprzęt sportowy.
W przypadku udokumentowanej kradzieży z włamaniem Allianz Polska wypłaci odszkodowanie niezależnie od tego, czy zginie nam rower, narty, deska do uprawiania snowboardu lub surfingu czy też specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania. Należy pamiętać jednak, by należycie zabezpieczać sprzęt sportowy i przechowywać go zawsze pod odpowiednim nadzorem.

Bagaż podróżny

Ubezpieczenia bagażu podróżnego

Allianz oferuje ubezpieczenie bagażu podróżnego na wypadek jego utraty, zniszczenia i opóźnienia w dostarczeniu do docelowego miejsca podróży. W ramach tego ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową są objęte rzeczy wchodzące w skład bagażu czyli: walizy, nesesery, torby wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych. Oferujemy także możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej opcje na wypadek utraty, kradzieży czy zniszczenia sprzętu sportowego lub przenośnego sprzętu elektronicznego.

Sprzęt elektroniczny, który podlega ubezpieczeniu to zwłaszcza:

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt fotograficzny,
 • sprzęt kinematograficzny,
 • sprzęt audio-wideo,
 • urządzenia łączności,
 • instrumenty muzyczne.

W ramach Ubezpieczenia Open Business Travel pracodawca może wykupić ochronę ubezpieczeniową także na sprzęt sportowy.

Przez sprzęt sportowy należy rozumieć tu:

 • narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa,
 • deska do uprawiania snowboardu i jego odmian,
 • deska do uprawiania surfingu i jego odmian,
 • rower,
 • specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania,
 • specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa,
 • rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego,
 • specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej, wraz z osprzętem i ekwipunkiem.

W ramach tego ubezpieczenia bagażu, pracodawca może wybrać sumę ubezpieczenia z przedziału: od 400 zł do 10 000 zł.

Suma ubezpieczenia na sprzęt elektroniczny i sprzęt sportowy jest oddzielna od samego ubezpieczenia bagażu i może wynosić od 400 zł do 10 000 zł.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.