Menu back

Ochrona prawna

Kup ubezpieczenie auta online

NOWA OFERTA ALLIANZ ONLINE

Składkę policz samodzielnie. Wygodnie i szybko.

Ochrona Prawna pokryje koszty sądowe lub profesjonalnego pomocnika do 15 000 zł.

POLICZ I KUP ONLINE

Skorzystaj z Allianz Online
Cenę poznasz w 60 sek.
Szybki i wygodny kalkulator

Dlaczego warto kupić w Allianz Ochronę Prawną

www.allianz.pl - Ochrona prawna

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej gwarantuje Ci możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej lub zrefundowania jej kosztów w różnych sytuacjach związanych z pojazdem.

Kupując w Allianz Ochronę Prawną, możesz otrzymać:

 • Do 30 000 zł na refundację kosztów pomocy prawnej

To ubezpieczenie możesz kupić:

 • Przez telefon
 • Online
 • U agenta

 

Zadzwoń do nas 224 224 224. Konsultant policzy składkę i odpowie na Twoje pytania. 

 

Dowiedz się więcej o Ochronie Prawnej

 • Twoje korzyści z Ochrony Prawnej

 • Kiedy i jak działa Ochrona Prawna

 • Łatwe zgłoszenie szkody

 • Prawo wyboru adwokata

 • Refundowane koszty

Twoje korzyści z Ochrony Prawnej

 • Ochrona Prawna zabezpiecza od strony finansowej Ciebie oraz użytkowników Twojego pojazdu przed ryzykiem zaistnienia problemów prawnych związanych z pojazdem.

Kiedy i jak działa Ochrona Prawna

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej chroni Cię przez 12 miesięcy w następujących sytuacjach:

 • przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, np. gdy:

 • bezskutecznie domagasz się odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca wypadku, (np. spór dotyczy wysokości szkody czy stopnia przyczynienia się ubezpieczonego),
 • w wyniku próby ominięcia dziecka, które wybiegło na drogę, Twój samochód wypadł z jezdni i uległ uszkodzeniu, a Ty nie wiesz od kogo, ani z jakiego tytułu dochodzić odszkodowania,
 • przy dochodzeniu odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania umów naprawy lub holowania, np. gdy:
 • warsztat samochodowy przedstawił zawyżony rachunek lub też wadliwie dokonał naprawy pojazdu,
 • zawyżono rachunek za holowanie pojazdu,
 • nienależycie wykonano umowę, przewożąc pojazd w inne miejsce, lub gdy w trakcie holowania (transportu) pojazd uległ uszkodzeniom,
 • przy dochodzeniu roszczeń związanych z rękojmią albo gwarancją fabrycznie nowego pojazdu, np. gdy okazuje się, że nowy pojazd ma wady, a sprzedawca odmawia usunięcia tych wad,
 • w postępowaniu karnym albo w sprawach o wykroczenia, np. gdy:
 • przedstawiono Ci zarzut spowodowania wypadku drogowego,
 • prowadziłeś pojazd z nadmierną prędkością czy też nie udzieliłeś pierwszeństwa przejazdu,
 • w sytuacji, gdy zarzuca Ci się popełnienie innych wykroczeń lub przestępstw komunikacyjnych,
 • w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, np. gdy:
 • odebrano Ci dowód rejestracyjny albo prawo jazdy,
 • odmawia Ci się zwrotu tychże dokumentów, albo chce się ograniczyć Twoje uprawnienia,
 • zostałeś wezwany do ponownego egzaminu ze znajomości przepisów drogowych, a Twoim zdaniem brak jest podstawy prawnej do ponownego stawienia się na egzaminie.

Łatwe zgłoszenie szkody

W razie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową skontaktuj się:

 • z infolinią Allianz: 224 224 224
 • bezpośrednio z przedstawicielem Allianz:
  Coris Lex Services z o.o.
  ul. Sienna 73
  00–833 Warszawa

Prawo wyboru adwokata

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Ci prawo swobodnego wyboru adwokata albo radcy prawnego. Dlatego możesz:

 • wskazać samodzielnie adwokata lub radcę prawnego,
 • zlecić Allianz wskazanie adwokata albo radcy prawnego, dysponującego niezbędnym doświadczeniem i zapewniającego pomoc prawną na najwyższym poziomie, który będzie Cię reprezentował i którego wynagrodzenie zostanie opłacone przez Allianz.

W przypadku własnego wyboru obowiązują Cię trzy warunki:

 • Udzielenie pełnomocnictwa adwokatowi albo radcy prawnemu oraz podjęcie wszelkich innych czynności, wywołujących powstanie kosztów wymaga każdorazowo uzyskania uprzedniej zgody Allianz Polska.
 • Wybrany przez Ciebie adwokat lub radca prawny powinien mieć siedzibę w miejscowości, w której znajduje się właściwy do rozpatrywania danej sprawy sąd oraz posiadać uprawnienia do występowania przed sądem.
 • W przypadku uzgodnienia z adwokatem albo radcą prawnym wynagrodzenia przewyższającego wysokość ustaloną w ogólnych warunkach ubezpieczenia, nadwyżkę ponosisz we własnym zakresie.

Refundowane koszty

W ramach ubezpieczenia Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Allianz refunduje następujące koszty:

 • koszty adwokata, albo radcy prawnego,
 • koszty sądowe, w szczególności opłaty sądowe, koszty biegłych oraz tłumaczy,
 • koszty procesu należne stronie przeciwnej,
 • koszty postępowania egzekucyjnego,
 • opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • koszty poręczenia majątkowego w formie nieoprocentowanej pożyczki,
 • koszty czynności notarialnych oraz tłumaczenia dokumentów, jeżeli są one niezbędne dla obrony interesów prawnych,
 • koszty podróży do sądu zagranicznego, jeżeli stawiennictwo było obowiązkowe.

Wszelkie rachunki, pokwitowania i inne dokumenty o podobnym charakterze, które otrzymasz od adwokatów, radców prawnych, biegłych oraz sądów należy bezzwłocznie przedłożyć do Allianz. Po zweryfikowaniu zrefundujemy Ci powstałe koszty w granicach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty ogólne do ubezpieczenia

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych 

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Jak kupić ubezpieczenie

Skontaktujmy się

Wypełnij formularz. Oddzwonimy!

U Agenta

Spotkanie z agentem

Kup online

Policz składkę i kup polisę online