Menu back

Ubezpieczenie Globtroter w Euro Banku SA

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie Globtroter

www.allianz.pl - Ubezpieczenie Globtroter

Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na terenie wszystkich państw świata, w okresie ważności Karty Classic lub Karty Gold dla Klientów Euro Banku.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

  • Pomoc medyczna

  • Pomoc prawna

Pomoc medyczna

Jeżeli Ubezpieczony podczas podróży zagranicznej uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub

nagle zachorował Allianz zapewnia pomoc medyczną obejmującą:

  • udzielanie informacji medycznych

Centrum Operacyjne zapewnia na całym świecie, 24 h na dobę udzielanie Ubezpieczonemu informacji telefonicznej na temat placówki medycznej (szpitala) lub lekarza znajdującego się najbliżej miejsca pobytu Ubezpieczonego (nie dotyczy pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego)

  • wyznaczanie lekarza i przekazywanie wiadomości

Centrum Operacyjne wyznacza lekarza, który w trakcie leczenia Ubezpieczonego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego postawi diagnozę stanu zdrowia , o której poinformuje Ubezpieczonego jak i członków jego rodziny, również w sytuacji gdy znajdują się oni poza krajem, w którym znajduje się Ubezpieczony.

  • tłumaczenie

Jeżeli Ubezpieczony podczas konsultacji lekarskich, badań czy hospitalizacji (ze względu na barierę językową) ma trudność  w porozumiewaniu się z personelem medycznym Centrum Operacyjne zapewnia telefoniczną pomoc tłumacza

  • zorganizowanie płatności na pokrycie kosztów leczenia

Centrum Operacyjne organizuje płatność na pokrycie kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczonego za granicą.

  • zaliczkę dla szpitala

Jeżeli Ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłej choroby jest hospitalizowany za granicą Centrum Operacyjne udziela szpitalowi zaliczki na pokrycie kosztów leczenia Ubezpieczonego.

  • transport leków lub sprzętu medycznego

Centrum Operacyjne zapewnia dostarczenie niezbędnych lekarstw lub leków zastępczych przepisanych przez lekarza i niedostępnych w miejscu przebywania Ubezpieczonego.

Pomoc prawna

W ramach pomocy prawnej Allianz gwarantuje:

  • udzielanie informacji prawnych

Centrum Operacyjne udziela Ubezpieczonemu informacji telefonicznych dotyczących prawników, ambasad lub konsulatów właściwych ze względu na miejsce pobytu Ubezpieczonego (nie dotyczy pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego)

  • pożyczkę na pokrycie kaucji lub innych opłat prawnych

Jeżeli Ubezpieczony został zatrzymany przez organa ścigania kraju, w którym się znajduje (nie dotyczy pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego) i konieczne jest wniesienie kaucji w celu zabezpieczenia zapłaty kosztów postępowania i kar pieniężnych nałożonych przez wymiar sprawiedliwości, Allianz udziela pożyczki na pokrycie kaucji lub innych opłat prawnych, aby uzyskać zwolnienie Ubezpieczonego z aresztu.

Zakres pakietu pomocy w podróży assistance nie obejmuje:

1) zorganizowania płatności na pokrycie kosztów leczenia gdy koszty te przekraczają zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia, umożliwiający powrót Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub  kraju zamieszkania Ubezpieczonego;

2) zorganizowania płatności na pokrycie kosztów leczenia, gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych;

3) usług świadczonych w ramach pakietu pomocy w podróży assistance jeżeli miałyby być świadczone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego;

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty Globtroter

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

www.allianz.pl - Jak kupić ubezpieczenie w Eurobanku

Ubezpieczenie Globtroter

możesz zakupić w sieci EuroBanku

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

www.allianz.pl - Obsługa polisy

Konsultant służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.