Menu back

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

 OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Ochrona finansowa dla Ciebie i domowników, gdy wyrządzicie szkodę

osobie trzeciej - w domu, na ulicy czy podczas wakacyjnych wyjazdów.

UMÓW SPOTKANIE

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

www.allianz.pl - OC w życiu prywatnym

W Allianz ubezpieczenie OC może ochronić Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z użytkowaniem nieruchomości oraz wykonywaniem czynności życia codziennego, w tym również wskutek rażącego niedbalstwa.

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta

 • Znajdź agenta, korzystając z wyszukiwarki agentów
 • Umów spotkanie online

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym

 • Twoje korzyści z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

 • Kiedy przyda sie OC

 • Gdzie działa ubezpieczenie

 • Jak działa ubezpieczenie OC

 • Wariant Minimium

 • Wariant Optimum

Twoje korzyści z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w szczególności polecane jest posiadaczom nieruchomości i osobom, które są najemcami lub wynajmują nieruchomość. W szczególności polecane jest posiadaczom nieruchomości i osobom, które są najemcami lub wynajmują nieruchomość.

Ubezpieczenie to obejmie wszystkie bliskie osoby, wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.

Główna korzyść to ochrona przed skutkami finansowymi szkód:

 • rzeczowych, tj. zniszczenia mienia osób trzecich przez któregokolwiek z domowników,
 • osobowych, jak śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia osoby trzeciej spowodowanych działaniem któregokolwiek z domowników.

W ramach ubezpieczenia Allianz ponosi również finansową odpowiedzialność za utracone korzyści będące konsekwencją szkody rzeczowej lub osobowej, czyli za korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie wystąpiła.

Kiedy przyda sie OC

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym możemy udzielić pomocy gdy:

 • zniszczysz mienie osoby trzeciej, np. ubranie, dywan,
 • zranisz, uderzysz, czy potrącisz osobę trzecią,
 • zalejesz mieszkanie sąsiada, zapominając zakręcić kran lub w wyniku awarii pralki,
 • wzniecisz pożar nie wyłączając żelazka lub zostawiając niedopałek papierosa,
 • dojdzie do wybicia szyby w domu, czy uszkodzenia karoserii samochodu w wyniku braku nienależytej opieki nad dziećmi,
 • twój pies pogryzie przechodnia czy sąsiada lub pobrudzi jego odzież,
 • przechodzeń złamie nogę z powodu oblodzenia chodnika przed Twoim domem ponieważ nie utrzymałeś posesji w należytym stanie.

Gdzie działa ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym działa na terenie Polski oraz w zależności od wybranego wariantu za granicą- oprócz USA i Kanady – w różnych sytuacjach życia codziennego, jak:

 • robienie zakupów, spotkanie towarzyskie, spędzanie czasu wolnego,
 • opieka nad dziećmi,
 • posiadanie zwierząt domowych (w zależności od wybranego wariantu),
 • amatorskie uprawianie sportu,
 • użytkowanie mieszkania, domu, garażu na własne potrzeby, przy czym znaczenie ma faktycznie zamieszkiwanie, a nie zameldowanie,
 • użytkowanie modeli oraz zabawek zdalnie sterowanych,
 • posiadanie i użytkowanie wózków inwalidzkich.

Jak działa ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w Allianz to refundacja kosztów do wysokości sumy gwarancyjnej.

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, wystarczy:

Po zbadaniu zasadności roszczeń wysuwanych przeciw Tobie, Allianz wypłaca odszkodowanie, które w świetle przepisów prawa cywilnego należy zapłacić osobie trzeciej.

Pokrywamy również koszty:

 • działań podjętych przez Ciebie w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
 • procesu w sporze prowadzonym na polecenie Allianz lub za naszą zgodą,
 • obrony w postępowaniu karnym, jeśli zostanie wszczęte przeciwko Tobie takie postępowanie.

Wariant Minimium

 • Wariant Minimium dotyczy ochrony podczas następujących czynności życia codziennego:
 • prowadzenie podstawowego gospodarstwa domowego,
 • uczestniczenie w zajęciach szkolnych w charakterze ucznia lub studenta,
 • czynności związane z opieką nad dziećmi i osobami, którym z powodu wieku lub stanu psychicznego lub cielesnego nie można przypisać winy,
 • posiadanie zwierząt domowych (oprócz psów),
 • posiadanie pasiek dla celów niehandlowych,
 • amatorskie uprawianie sportu, tj. aktywność sportowa Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka,
 • posiadanie i użytkowanie zgodne z przeznaczeniem: rowerów, zdalnie sterowanych bezzałogowych modeli pojazdów statków powietrznych i wodnych, o ile ich ciężar nie przekracza 5 kg, sprzętu pływającego: kajaków, łódek wiosłowych, rowerów wodnych, desek do windsurfingu, jachtów o powierzchni żagla do 10m2, wózków inwalidzkich,
 • krótkotrwałe (do 30 dni) użytkowanie pomieszczeń/budynków podczas wyjazdów turystycznych/ rekreacyjnych,
 • inne zwykłe czynności życia codziennego, inne niż wymienione w wariancie OPTIMUM.

Wariant Optimum

 • Wariant Optimum dotyczy ochrony podczas czynności życia codziennego określonych w wariancie Minimum oraz dodatkowo obejmuje:
 • posiadanie: psów, koni, łodzi oraz jachtów motorowych o mocy silnika (również z silnikiem pomocniczym) do 92 kW (125 KM), jachtów o powierzchni żagla od powyżej 10 m2 do 100 m2,
 • posiadanie: dodatkowego pomieszczenia bez wynajmowania lub użyczania, dodatkowej nieruchomości bez wynajmowania lub użyczania,
 • posiadanie i wynajem lub użyczanie: pomieszczenia na cele mieszkalne, pomieszczenia na cele niemieszkalne, samodzielnej nieruchomości (w tym budynku/lokalu) na cele mieszkalne, samodzielnej nieruchomości (w tym budynku/lokalu) na cele niemieszkalne,
 • odpowiedzialność cywilną najemcy,
 • odpowiedzialność za zatrudnianą pomoc domową.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń mieszkaniowych

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń mieszkaniowych