Menu back

Sprzedaż/darowizna gospodarstwa rolnego

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Sprzedaż/darowizna gospodarstwa rolnego

Właśnie sprzedałeś lub dokonałeś aktu darowizny swojego gospodarstwa rolnego. W takiej sytuacji prawa i obowiązki rolnika wynikające z umowy ubezpieczenia budynków rolniczych oraz OC rolników przechodzą z mocy prawa na nowego posiadacza.  

Jako dotychczasowy posiadacz gospodarstwa masz obowiązek pisemnego powiadomienia  zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia zmiany właściciela, o tej zmianie z podaniem danych osobowych osoby obejmującej gospodarstwo rolne.

WAŻNE: Po zmianie właściciela gospodarstwa rolnego polisa nie rozwiązuje się. Nabywca może kontynuować ubezpieczenie lub z niego zrezygnować. Jeśli chce zrezygnować z ubezpieczenia, musi je wypowiedzieć pisemnie. W tej sytuacji zwrot składki przysługuje rolnikowi dotychczas posiadającemu gospodarstwo rolne (zbywcy) w celu uzyskania zwrotu składki  powinno zostać wysłane pismo o zwrot niewykorzystanej części składki podpisane przez dotychczasowego właściciela  gospodarstwa rolnego (zbywcę).

Jak załatwić tę sprawę

Do przepisania polisy na nabywcę gospodarstwa rolnego konieczne są:

  • pismo o sprzedaży/darowiźnie gospodarstwa rolnego zawierające odręczny podpis właściciela polisy (Ubezpieczającego) ze wskazanym numerem polisy, której dotyczy sprawa,
  • kopia aktu notarialnego potwierdzającego sprzedaż/darowiznę gospodarstwa rolnego z widocznymi danymi: przedmiot umowy zmiany własności (przedmiot ubezpieczenia), data zmiany własności, dane zbywcy/sprzedającego/darującego.

Jeśli przesłanie kopii aktu notarialnego jest z jakichś powodów niemożliwe, dopuszczalne jest, aby w Twoim piśmie skierowanym do nas zostały przez Ciebie wskazane następujące dane:

  • dokładny adres zbytego gospodarstwa rolnego,
  • dane zbywcy/sprzedającego/darującego.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do właściciela polisy (Ubezpieczającego).

Jeśli nabywca chce zrezygnować z ubezpieczenia, wymagane są:

  • wymienione wyżej dokumenty, które konieczne są do przepisania polisy na nabywcę gospodarstwa rolnego,
  • pismo z wypowiedzeniem umowy zawierające odręczny podpis nabywcy oraz numer polisy, której dotyczy sprawa.

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot składki

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Inne sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz