Menu back

Zmiana ubezpieczającego

Załatw sprawę 


Załatw sprawę 


Szybko i wygodnie 

Wyślij online

Zmiana ubezpieczającego

Sprzedajesz nieruchomość i dowiadujesz się, że nowy właściciel jest zainteresowany kontynuowaniem umowy ubezpieczenia chroniącej tę nieruchomość. W takiej sytuacji jest możliwość dokonania cesji praw z umowy ubezpieczenia na nową osobę, jeśli uprawnienia z umowy ubezpieczenia nie zostały przekazane w ramach cesji na rzecz banku.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam:

pismo informujące o przeniesieniu praw z umowy ubezpieczenia na nowego właściciela nieruchomości zawierające:

  • podpisy obecnego i nowego właściciela polisy,
  • standardowe dane osobowe każdej ze stron, tj. imię, nazwisko, PESEL oraz adresy zamieszkania,
  • oświadczenie, że nowy właściciel akceptuje warunki umowy, w brzmieniu: „Zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (nazwa ubezpieczenia/nazwa warunków ubezpieczenia) i je akceptuję”.

Pismo o przeniesieniu  praw z umowy ubezpieczenia na nowego właściciela może być napisane oddzielne przez każdą ze stron:

  • obecny właściciel w piśmie powinien wyrazić chęć przeniesienia praw i obowiązków z tytułu umowy ubezpieczenia na nowego właściciela nieruchomości,
  • nowy właściciel powinien wyrazić zgodę na przejęcie polisy od obecnego właściciela z dopiskiem, że akceptuje warunki umowy.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do nowego ubezpieczającego pocztą na podany przez niego adres do korespondencji.

Inne sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru) 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz