Menu back

Ustanowienie cesji na polisie

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Wyślij online

Ustanowienie cesji na polisie

Chcesz ustanowić cesję na polisie, np. w związku z zaciągnięciem w banku kredytu. W takiej sytuacji prawa z Twojej polisy  zostaną przelane na rzecz banku. Cesja może dotyczyć ubezpieczenia nieruchomości, ale również ubezpieczenia rzeczy ruchomych stanowiących własność firmy. Informacja o potwierdzeniu cesji na polisie może zostać  przez Ciebie zgłoszona podczas zawarcia ubezpieczenia u agenta lub w każdym momencie trwania umowy. 

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Wzór oświadczenia o dokonaniu cesji

Zgłoszenie cesji może odbyć się na podstawie:

  • umowy cesji zawartej przez Ciebie/Twoją firmę z Cesjonariuszem (bankiem), podpisanej przez Ciebie i przez bank,
  • pisemnego oświadczenia o dokonaniu cesji wraz z numerem polisy, której dotyczy sprawa .

UWAGA: Jeżeli na polisie jest wymienionych kilku Ubezpieczonych, konieczna jest zgoda każdego z nich na dokonanie cesji. Potwierdzenie przyjęcia cesji odbywa się jedynie na oryginale (lub w przypadku jego zagubienia na duplikacie) polisy.

W przypadku wybrania drogi korespondencyjnej, po potwierdzeniu cesji odeślemy polisę pocztą na Twój adres do korespondencji.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Szybko i wygodnie

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek (kontaktując się z agentem obsługującym umowę ubezpieczenia lub okazując oświadczenie o dokonaniu cesji oraz oryginał polisy w dowolnej placówce Allianz)

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz