Menu back

Assistance dla kierowcy 24h

Jak zgłosić potrzebę pomocy

www.allianz.pl - Car Assistance

W razie wypadku, awarii lub kradzieży

 • Zadzwoń na: 224 224 224 (połączenie można wykonać na koszt Allianz)

Pamiętaj, by w miarę możliwości zapobiec zwiększeniu się szkody i ograniczyć konsekwencje wypadku.


Jakie informacje podać, zgłaszając szkodę

Przy zgłoszeniu szkody prosimy podać następujące informacje:

 • Nazwiska i adresy kierowcy i pasażerów
 • Markę i numer rejestracyjny ubezpieczonego pojazdu
 • Dokładne miejsce zdarzenia i numer telefonu do kontaktu zwrotnego
 • Opis zdarzenia i rodzaj oczekiwanej pomocy

Jak postępować w razie wypadku drogowego lub kolizji

Wypadek drogowy lub kolizja

Jeśli jesteś świadkiem lub uczestnikiem wypadku/kolizji należy:

 • Umożliwić lekarzom dostęp do wszystkich informacji o stanie zdrowia osoby wymagającej pomocy medycznej
 • Zapobiegać w miarę możliwości zwiększeniu się szkody i ograniczyć konsekwencje wypadku
 • Umożliwić przedstawicielowi Allianz dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielania w tym celu pomocy i wyjaśnień.

Zdarzenia objęte ubezpieczeniem i pomoc Allianz w ramach Car Assistance

Gdy potrzebna naprawa lub holowanie po wypadku lub awarii

Jeśli Twój samochód w wyniku wypadku lub awarii nie nadaje się do korzystania, w zakresie wynikającym z Ogólnych warunków ubezpieczenia, Allianz organizuje i pokrywa koszty:

 • usprawnienia samochodu na miejscu,
 • holowania samochodu do najbliższego zakładu naprawczego lub do miejsca wskazanego przez Ciebie (jeśli nie można samochodu usprawnić na miejscu zdarzenia).

Koszt usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia dla wariantów Assistance, to 500 zł w Polsce i 250 euro za granicą.

W wariancie Assistance Mini pomoc świadczona jest tylko w Polsce, tylko po wypadku, do kwoty 500zł. 

Gdy do wypadku lub awarii doszło na autostradzie i skorzystasz z pomocy specjalnych służb drogowych, niedziałających na zlecenie Allianz, koszty pomocy pokryjesz we własnym zakresie, ale po powrocie możesz liczyć na zwrot poniesionych kosztów, w ramach limitów określonych dla Twojego wariantu Assistance. 

Wystarczy zgromadzić rachunki i przedstawić je Allianz.

W razie unieruchomienia samochodu i potrzeby skorzystania z parkingu

Jeśli w wyniku wypadku bądź kolizji Twój samochód będzie unieruchomiony, Allianz zorganizuje i pokryje koszty parkingu na okres nie dłuższy niż 3 dni do wysokości:

 • 200 zł na terenie Polski,
 • 60 euro poza granicami.

Uwaga: Assistance Mini nie zapewnia takiej pomocy. 

Gdy trzeba czekać na naprawę

Jeśli naprawa uszkodzonego samochodu nie może się rozpocząć w tym samym dniu, np. ze względnu na dni wolne od pracy i jeśli Twój samochód został unieruchomiony ponad 30 km od miejsca zamieszkania, zorganizujemy dla Ciebie i Twoich pasażerów nocleg maksymalnie przez 3 doby do wysokości:

 • 200 zł na dobę dla każdego Ubezpieczonego w Polsce,
 • 75 euro za dobę dla każdego Ubezpieczonego – za granicą.

Uwaga w wariancie Mini to świadczenie nie jest dostępne.

Gdy nie chcesz czekać na naprawę samochodu a jesteś w Polsce

Gdy naprawa samochodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będzie trwała dłużej niż 48 godzin, Allianz zorganizuje i pokryje koszty Twojego powrotu do domu lub kontynuacji podróży do miejsca docelowego. Wraz ze swoimi pasażerami będziesz mógł podróżować pociągiem klasy I lub autobusem, bądź – gdy czas podróży jest dłuższy niż 12 godzin – samolotem klasy ekonomicznej.

Pomoc, gdy jesteś za granicą

Jeśli zdecydujesz się kontynuować podróż, gdy Twój pojazd jest unieruchomiony, to Allianz pokryje koszty podróży autobusem lub pociągiem I klasy lub jeśli czas podróży jest dłuższy niż 12 godzin - samolotem klasy ekonomicznej.

Polisa nie pokrywa kosztów paliwa, ubezpieczenia ani opłat za autostrady.

Gdy potrzebujesz pomocy medycznej

Jeżeli wskutek wypadku, stan zdrowia kierowcy wymaga transportu medycznego, to Allianz organizuje i pokrywa koszty tego transportu do placówki medycznej lub do miejsca zamieszkania w Polsce. Gdy jest to konieczne transport kierowcy za granicą odbywa się pod opieką ekipy medycznej. Świadczenia w zakresie transportu kierowcy są realizowane do łącznej kwoty 15 000 zł na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe.

Jeśli na skutek wypadku znajdziesz się w szpitalu

Jeśli na skutek wypadku znajdziesz się w szpitalu i hospitalizacja trwa dłużej niż 7 dni, a nie towarzyszy Ci osoba pełnoletnia, to Allianz pokryje koszty podróży dla jednej osoby bliskiej, którą wyznaczysz, aby odwiedziła Cię w szpitalu

Chodzi o koszty jednorazowego przejazdu tej osoby pociągiem I klasy lub autobusem lub jeżeli czas podróży miałby przekroczyć 12 godzin - koszty przelotu samolotem klasy ekonomicznej.

Allianz pokryje też koszty zakwaterowania - noclegu dla tej osoby przez pięć dób:

 • do wysokości 200 zł na dobę w Polsce,
 • lub 75 euro na dobę za granicą.

Polisa nie obejmuje kosztów wyżywienia i innych kosztów związanych z pobytem.

Gdy potrzebujesz opieki po hospitalizacji

Jeżeli podczas podróży zdarzył się nieszczęśliwy wypadek i byłeś hospitalizowany, to po wyjściu ze szpitala Allianz zapewni Ci opiekę medyczną i pokryje koszty:

 • domowej wizyty lekarskiej do 160 zł ,
 • domowej wizyty pielęgniarskiej do 80 zł,
 • sprzętu rehabilitacyjnego do 160 zł,
 • konsultacji psychologa do 160 zł .

W razie śmierci w wypadku pojazdu objętego ubezpieczeniem

W razie śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku pojazdem objętego ubezpieczeniem Allianz zorganizuje i pokryje (bez żadnych limitów) koszty transportu zwłok lub urny z prochami z miejsca zgonu do miejsca pochówku w Polsce.

Pokryjemy też koszty pogrzebu: trumny, urny, pochówku do 6000 zł łącznie.

W razie kradzieży samochodu

Car Assistance pomaga w sytuacji kradzieży samochodu, kradzieży z włamaniem, lub z użyciem przemocy, co może się zdarzyć na parkingu. Działa także w przypadku zaboru samochodu w celu krótkotrwałego użycia, a także w przypadku kradzieży części pojazdu lub jego wyposażenia, jeżeli kradzież ta uniemożliwia dalszą bezpieczną jazdę.

Ubezpieczenie działa nie tylko w Polsce, ale także w Europie oraz europejskiej części Turcji i greckiej części Cypru, w wyłączeniem terytorium Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji.

Allianz zorganizuje i pokryje koszty:

 • zakwaterowana tj. noclegów dla kierowcy i pasażerów przez trzy doby,
 • powrotu do miejsca Twojego miejsca zamieszkania (jeżeli Twój pojazd nie zostanie odnaleziony w ciągu 48 godzin).

Allianz organizuje powrót pociągiem I klasy lub autobusem. Jeśli czas podróży miałby przekroczyć 12 godzin, Allianz zapewni i zorganizuje dla Ciebie i Twoich pasażerów podróż samolotem klasy ekonomicznej.

W razie odnalezienia przez policję skradzionego samochodu

Jeśli policja odnajdzie skradziony samochód i musisz go odebrać, możesz liczyć na zorganizowanie i pokrycie kosztów Twojego przejazdu (bądź osoby przez Ciebie wyznaczonej) w celu odbioru odnalezionego auta. Allianz organizację i pokrycie kosztów podróży autobusem lub pociągiem w I klasie. Jeśli po samochód trzeba jechać za granicę ponad 12 godzin, pokryjemy koszty przelotu samolotem klasy ekonomicznej.

Gdy stanie się coś z kluczykami lub zamkiem

Możesz liczyć na pomoc w sytuacji zatrzaśnięcia kluczyków we wnętrzu samochodu, zgubienia lub ich uszkodzenia niezależnie do miejsca zdarzenia na terenie objętym ochroną ubezpieczeniową.

W razie takiej sytuacji Przedstawiciel Allianz otworzy samochód bez uszkadzania zamków, czy drzwi.

W sytuacji, gdy nie będzie to możliwe, pozostają do wyboru trzy możliwości:

 • uszkodzenie zamka za Twoją uprzednią zgodą – po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia,
 • przetransportowanie auta do ASO danej marki, gdzie – już odpłatnie – fachowcy dokonają niezbędnych czynności (to usługa odpłatna, traktowana jako naprawa warsztatowa – bezpłatne jest jedynie naprawienie usterki na miejscu zdarzenia),
 • oczekiwanie na kluczyki zapasowe, które Przedstawiciel Allianz może dowieźć, jeśli odległość nie jest zbyt duża.

W razie kłopotów z paliwem

Pomoc Drogowa Mondial Assistance:

 • przywiezie Ci niezbędną ilość paliwa, aby można było dojechać do najbliższej stacji paliw lub
 • odholuje samochód do najbliższego warsztatu naprawczego wskazanego przez Centrum Operacyjne Allianz na odległość nie większą niż 150 km w razie zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa lub zamarznięcia paliwa.

Uwaga: Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów paliwa.

Gdy zawiedzie akumulator

Jeśli z powodu awarii akumulatora nie jesteś w stanie uruchomić ubezpieczonego pojazdu, Pomoc Drogowa Mondial Assistance spróbuje uruchomić Twój pojazd na miejscu zdarzenia. Nie obowiązują tu żadne limity odległości.

Jeśli próba uruchomienia pojazdu na miejscu zdarzenia okaże się bezskuteczna, wtedy pojazd zostanie przewieziony do najbliższego ASO danej marki w celu przeprowadzenia dokładnej diagnostyki i naprawy.

Allianz zorganizuje i pokryje koszty holowania.

W razie awarii alarmu

Przede wszystkim pamiętaj o wymianie baterii w pilocie. Wyczerpanie się baterii jest jedną z częstych przyczyn blokowania się alarmu. 

Interwencja Pomocy Drogowej Mondial Assistance polega na:

 • poinstruowaniu o technice zresetowania alarmu i ponownego jego uruchomienia,
 • odłączeniu uruchomionego alarmu dźwiękowego i skierowaniu do warsztatu, który zamontował alarm w celu przeprowadzenia dokładnej diagnostyki.

W razie awarii świateł – gdy nie pomogła wymiana żarówki

Ubezpieczenie nie obejmuje sytuacji awarii oświetlenia w wyniku przepalenia żarówki. Jeśli przyczyna awarii świateł jest inna, możesz liczyć na:

 • usunięcie awarii na miejscu zdarzenia (najczęściej jest to wymiana bezpiecznika),
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu do najbliższego ASO danej marki, jeśli diagnoza przyczyny na miejscu zdarzenia wskazuje na to, że awaria nie może być usunięta na miejscu zdarzenia (np. wymieniony bezpiecznik od razu się przepala).

W razie awarii pasów bezpieczeństwa

W przypadku zablokowania się pasów bezpieczeństwa, niezależnie od miejsca na obszarze objętym ochroną ubezpieczeniową, możesz liczyć na:

 • przyjazd Przedstawiciela Allianz, która spróbuje odblokować pasy,
 • transport samochodu na lawecie do najbliższego warsztatu, gdzie pasy zostaną albo naprawione albo wymienione, jeśli nie uda się naprawić ich na miejscu zdarzenia.

Uwaga: Koszt naprawy nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową.

W razie awarii wycieraczek

Ubezpieczenie Car Assistance pomoże w sytuacji, jeśli wycieraczki nie zgarniają wody na skutek awarii.

W takiej sytuacji możesz liczyć na:

 • przyjazd Przedstawiciela Allianz i usunięcie awarii na miejscu (najczęściej awarie wycieraczek są powodowane niesprawnymi silniczkami elektrycznymi albo uszkodzeniami bezpiecznika – naprawa polega na wymianie uszkodzonej części),
 • odholowanie pojazdu do warsztatu, jeśli próba usunięcia awarii wycieraczek na miejscu zdarzenia okaże się bezskuteczna, a nadal pada deszcz.

Uwaga: Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy sytuacji, gdy nieprawidłowe działanie wycieraczek jest wynikiem zużycia eksploatacyjnego.

W razie awarii ogumienia

W razie awarii ogumienia na obszarze objętym ochroną ubezpieczeniową, niezależnie od odległości dzielącej miejsce awarii od Twojego miejsca zamieszkania, możesz liczyć na przyjazd Przedstawiciela Allianz, która:

 • wymieni uszkodzone koło lub koła na posiadane przez Ciebie koła zapasowe,
 • w przypadku braku zapasowego koła - odholuje samochód do najbliższego warsztatu naprawczego lub zakładu wulkanizacyjnego (zorganizuje i pokryje koszty holowania) wskazanego przez Centrum Operacyjne Allianz.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych 

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych