Menu back

Obsługa indywidualnych polis na życie

Kontakt i obsługa

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę:

Samochód

Mieszkanie/dom

Podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

  Obsługa Twojej polisy

www.allianz.pl - Obsługa ubezpieczeń na życie

Czegokolwiek potrzebujesz - zadzwoń: 224 224 224

Skontaktuj się z nami. Doradcy Allianz udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia.

 • Odpowiemy na Twoje pytania
 • Udzielimy Ci informacji i wskazówek
 • Pomożemy Ci załatwić Twoje sprawy
 • Umówimy spotkanie z Agentem

  Gdy potrzebujesz pomocy - Assistance 24 h

www.allianz.pl - Assistance

Czegokolwiek potrzebujesz: 224 224 224

Masz polisę z Assistance? Oferujemy Ci:

 • Pomoc medyczną i opiekę nad ludźmi i zwierzętami
 • Pomoc po wypadku czy hospitalizacji oraz w procesie rehabilitacji

Dowiedz się więcej, na jaką pomoc możesz liczyć, jeśli masz polisę na życie z ubezpieczeniem Assistance. 

  Sprawy do załatwienia. Jak możemy Ci pomóc. 

Wybierz sprawę. Zobacz, jak ją załatwisz w Allianz.

Aktualizacja danych osobowych

Twoja sytuacja

Zmienił się Twój adres bądź dane osobowe (np. nazwisko), dane kontaktowe (np. telefon, e-mail) lub dane firmy. W takiej sytuacji prosimy, poinformuj nas o tym niezwłocznie.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych/ danych firmy

W przypadku zmiany imienia/ nazwiska/ nazwy firmy/ adresu zameldowania/ adresu siedziby do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu (potwierdzonego za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez przedstawiciela Allianz) potwierdzającego zmianę:

 • kopię dowodu osobistego - bez wizerunku i rysopisu - i/ lub odpisu aktu małżeństwa,
 • kopię zaświadczenia potwierdzającego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypisu z KRS.

Co robić

Jak zmienić swoje dane:

 • wyślij wniosek w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego online
 • złóż wniosek u swojego agenta lub u innego przedstawiciela Allianz
 • zadzwoń na infolinię 224 224 224 – tylko w przypadku zmiany danych teleadresowych 
 • prześlij wniosek pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa 
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zmiana Uposażonych

Twoja sytuacja

Chcesz wskazać lub zmienić uposażonych, czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają świadczenie w przypadku Twojej śmierci. Masz do tego prawo jako ubezpieczony w dowolnym momencie trwania umowy.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o ustanowienie/ zmianę osób Uposażonych

Jeśli posiadasz ubezpieczenia indywidualne na życie wykorzystując ww. wniosek możesz ustanowić lub zmienić Uposażonych oraz Uposażonych zastępczych, czyli osoby, którym przysługuje świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego, jeżeli w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Uposażeni nie żyją lub utracili prawo do świadczenia.

Wniosek o ustanowienie/ zmianę osób Uposażonych dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Jeżeli posiadasz umowy dodatkowe w ramach ubezpieczenia „Plan na dziś i jutro” możesz dodatkowo wskazać Uposażonych z tytułu umów dodatkowych oraz Uposażonych zastępczych z tytułu umów dodatkowych.

UWAGA: Wypełniając wniosek, pamiętaj, aby procentowe udziały poszczególnych Uposażonych w świadczeniu sumowały się do 100%. W przypadku braku wskazania udziału w świadczeniu lub wstawienia niepoprawnej sumy, świadczenie, zgodnie z o.w.u., zostanie wyznaczone z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w dyspozycji Ubezpieczonego. Po dokonaniu zmiany otrzymasz od Allianz dokument potwierdzający zmianę.

Co robić

Zmiany możesz dokonać:

 • składając wniosek u swojego agenta lub u innego przedstawiciela Allianz
 • przesyłając wniosek pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zmiana Ubezpieczającego

Twoja sytuacja

Chcesz w indywidualnym ubezpieczeniu na życie dokonać zmiany Ubezpieczającego, czyli „właściciela” polisy, tj. osoby decydującej o jej warunkach oraz zobowiązanej do opłacania składek.

UWAGA: Taka zmiana nie jest możliwa w następujących umowach:

 • Indywidualne Konto Emerytalne Specjalnie dla Ciebie,
 • indywidualne ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym,
 • indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym, do której została dołączona umowa dodatkowa zwolnienie z opłacania składek na wypadek inwalidztwa.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o zmianę Ubezpieczającego i przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia

Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli Ubezpieczającym jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Po dokonaniu zmiany nowy Ubezpieczający otrzyma od Allianz dokument potwierdzający zmianę.

Co robić

Zmiany możesz dokonać:

 • składając wniosek u swojego agenta lub u innego przedstawiciela Allianz
 • przesyłając wniosek pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Duplikat polisy

Twoja sytuacja

Zginął Ci dokument polisy. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.

Dokumenty

Aby uzyskać duplikat polisy skieruj do Allianz pisemne oświadczenie.

Co robić

Aby otrzymać duplikat polisy:

 • złóż wniosek u swojego agenta lub u innego przedstawiciela Allianz 
 • zgłoś potrzebę telefonicznie na infolinii 224 224 224
 • prześlij wniosek pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Wartość polisy

Twoja sytuacja

Chcesz uzyskać informację na temat wartości zgromadzonych środków.

Dokumenty

Nie są potrzebne.

Co robić

Informację otrzymasz:

 • w e-serwisie
 • po złożeniu pisemnej prośby u swojego agenta lub u innego przedstawiciela Allianz
 • dzwoniąc na infolinię 224 224 224
 • wysyłając pisemną prośbę pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Indeksacja

Twoja sytuacja

Allianz przysłał Ci list indeksacyjny z informacją o:

 • wysokości składki regularnej i sum ubezpieczenia przed indeksacją,
 • wysokości wskaźnika indeksacji, o jaki proponujemy podwyższyć składkę i sumy ubezpieczenia,
 • wysokości składki i sum ubezpieczenia po indeksacji,
 • sposobie postępowania po wybraniu wariantu indeksacji, gdy nie chcesz zmieniać warunków i pozostawić składkę i sumy ubezpieczenia w dotychczasowej wysokości.

Indeksacja ma na celu zachowanie realnej wartości przyszłej wypłaty lub przyszłego świadczenia z umowy ubezpieczenia. Allianz określa wskaźnik indeksacyjny (dla niektórych umów dwa wskaźniki) na podstawie, którego proponuje w rocznicę polisy nową wysokość:

 • składki ubezpieczeniowej lub
 • składki ubezpieczeniowej i sum ubezpieczenia (umowy głównej lub umów dodatkowych) w przypadku umów, które są zawarte w wariancie ochronnym lub posiadają umowy dodatkowe podlegające indeksacji.

Dokumenty

Nie potrzebujesz żadnych dokumentów.

Co robić

Jeśli przyjęcie lub odrzucenie indeksacji wiąże się z koniecznością przesłania oświadczenia lub złożenia dyspozycji, zrób to:

 • wysyłając oświadczenie w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego
 • składając oświadczenie u swojego agenta lub u innego przedstawiciela Allianz
 • przesyłając oświadczenie pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Niezgodność salda

Twoja sytuacja

Chcesz sprawdzić historię wpłat na swoją polisę. Informacje, do których możesz mieć dostęp to:

 • terminy płatności (data wymagalności składki, saldo składek, weryfikacja z zestawieniem płatności),
 • sumy wpłaconych składek regularnych oraz doraźnych na konto polisy.

Dokumenty

Nie są potrzebne.

Co robić

Aby otrzymać informację o wpłatach na swoją polisę możesz:

 • sprawdzić dane online logując się do e-serwisu

 • złożyć pisemną prośbę u swojego agenta lub u innego przedstawiciela Allianz
 • zadzwonić na infolinię 224 224 224 
 • przesłać prośbę pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zestawienie wpłat

Twoja sytuacja

Chcesz sprawdzić historię wpłat na swoją polisę. Informacje, do których możesz mieć dostęp to:

 • terminy płatności (data wymagalności składki, saldo składek, weryfikacja z zestawieniem płatności),
 • sumy wpłaconych składek regularnych oraz doraźnych na konto polisy.

Dokumenty

Nie są potrzebne.

Co robić

Aby otrzymać informację o wpłatach na swoją polisę możesz:

 • sprawdzić dane online logując się do e-serwisu
 • złożyć pisemną prośbę u swojego agenta lub u innego przedstawiciela Allianz
 • zadzwonić na infolinię 224 224 224
 • przesłać prośbę pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zmiana trybu i częstotliwości opłacania składek

Twoja sytuacja

Chcesz zmienić tryb i częstotliwość opłacania składek.

UWAGA: Składkę regularną możesz opłacać z częstotliwością: roczną, półroczną, kwartalną lub miesięczną od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Zmiana częstotliwości może nastąpić w każdą datę jej wymagalności, jeśli nowa wysokość składki osiągnie minimalną wysokość określoną przez Allianz przy określonych częstotliwościach. Możesz również zmienić tryb opłacania składek.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o zmianę częstotliwości i/lub trybu opłacania składek w indywidualnym ubezpieczeniu na życie

Zgoda na obciążanie rachunku

Pamiętaj, żeby właściciel rachunku podpisał go zgodnie z wzorem złożonym w banku.

Zmiana częstotliwości opłacania składek jest potwierdzana aneksem do polisy, który Allianz wyśle na adres korespondencyjny Ubezpieczającego.

Co robić

Zmiany możesz dokonać:

 • przekazując wniosek swojemu agentowi lub innemu przedstawicielowi Allianz
 • wysyłając wniosek w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego online
 • dzwoniąc na infolinię 224 224 224
 • wysyłając wniosek pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.  
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

DirectDebit (polecenie zapłaty: zgoda i odwołanie)

Twoja sytuacja

Chcesz, żeby składka była  pobierana przez Allianz z Twojego rachunku bankowego w ramach polecenia zapłaty. Zgodę na polecenie zapłaty możesz wyrazić w każdym momencie trwania umowy, pod warunkiem, że Twoja polisa jest opłacona na bieżąco a bank prowadzący rachunek bankowy należy do instytucji oferujących usługę polecenie zapłaty. UWAGA: Dane na zgodzie dotyczą właściciela rachunku bankowego (nie musi nim być właściciel polisy).

 • Uruchomienie usługi polecenia zapłaty (direct debit) w Twojej umowie może się wiązać ze zniżkami dotyczącymi opłaty polisowej lub opłaty związanej z częstotliwością opłacania składek. Informacje na temat zniżek uzyskasz u przedstawiciela Allianz lub za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu 224 224 224.
 • Po uruchomieniu „polecenia zapłaty” należy jedynie pamiętać o konieczności utrzymywania wystarczających środków na rachunku bankowym, tak aby było możliwe zrealizowanie płatności składki.

Chcesz całkowicie odwołać polecenie zapłaty i samodzielnie regulować wpłaty składek.

 • Usługa direct debit może zostać odwołana  bezpośrednio w banku prowadzącym rachunek, z którego pobierane są składki.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Zgoda na obciążanie rachunku

W przypadku, gdy rachunek należy do:

 • małżeństwa – zgoda musi zawierać dane i podpisy obojga małżonków,
 • spółki prawa handlowego – powinny podpisać się osoby uprawnione do reprezentacji spółki zgodnie z odpisem KRS.

Pamiętaj, żeby właściciel rachunku podpisał go zgodnie z wzorem złożonym w banku.

Odwołanie zgody na obciążanie rachunku

Podobnie jak w przypadku uruchamiania usługi podpis na druku powinien złożyć właściciel rachunku.

Co robić

Zgodę w dwóch egzemplarzach lub odwołanie zgody możesz:

 • przekazać swojemu agentowi lub innemu przedstawicielowi Allianz
 • wysłać pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zmiana alokacji/przeniesienie środków

Twoja sytuacja

Chcesz:

 • zmienić alokację składki, tj. podział procentowy dotyczący lokowania każdej następnej składki, która jest inwestowana w poszczególne fundusze,
 • przenosić środki między funduszami.

Jako Ubezpieczający, czyli „właściciel” polisy, tj. osoba decydująca o jej warunkach oraz zobowiązana do opłacania składek, możesz to zrobić w dowolnym czasie trwania umowy.

Za wykonanie przeniesienia środków pomiędzy funduszami lub zmianę alokacji składki, mogą zostać pobrane opłaty, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których została zawarta Twoja umowa ubezpieczenia  je przewidują. Opłata ta pobierana jest poprzez umorzenie części jednostek uczestnictwa.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Jeżeli posiadasz umowę Plan na dziś i jutro:

Wniosek o przeniesienie środków między funduszami i/lub zmianę alokacji składki dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Jeśli posiadasz umowę Allianz Invest lub Plan Inwestycyjny Profit Plus:

Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki w ubezpieczeniu Allianz Invest/ Plan Inwestycyjny Profit PLUS

Jeśli posiadasz umowę indywidualnego ubezpieczenia z UFK inną niż wskazane powyżej:

Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki regularnej w indywidualnym ubezpieczeniu na życie

UWAGA: We wniosku w części dotyczącej przeniesienia środków w kolumnie „% środków do umorzenia” wpisz, jaki % środków ze 100% środków zgromadzonych w danym funduszu ma zostać umorzony, a następnie zaalokowany w innych funduszach.  W kolumnie „% alokacji środków” zarówno w części dotyczącej przeniesienia środków jak i zmiany alokacji składki regularnej, wskazany procent musi sumować się do 100%.

O dokonaniu zmiany zostaniesz poinformowany w formie pisemnej.

Co robić

Dyspozycję możesz:

 • złożyć online korzystając z e-serwisu

 • przekazać swojemu agentowi lub innemu przedstawicielowi Allianz
 • wysłać pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Problemy z płatnością składki

Twoja sytuacja

Masz polisę na życie, jednak Twoja sytuacja życiowa uległa zmianie i nie jesteś w stanie płacić składek tak, jak było to założone w momencie zakupu polisy.

Możesz wybrać spośród dwóch dogodnych rozwiązań, którymi są:

 • Czasowe zawieszenie płatności składki,
 • Zamiana ubezpieczenia na bezskładkowe.

Oba rozwiązania są dostępne dla polis:

 • z grupy „Specjalnie dla …”,
 • Allianz Rentier,
 • Plan z gwarancją kapitału,
 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym,
 • Plan na dziś i jutro.

Dokumenty

Co robić

Możesz:

 • skontaktować się z agentem obsługującym Twoją polisę lub innym przedstawicielem Allianz, aby doradził Ci najlepsze rozwiązanie
 • skontaktować się z naszym doradcą i przedstawić mu sprawę pod numerem telefonu 224 224 224

Czasowe zawieszenie opłacania składek

Twoja sytuacja

Masz polisę na życie, jednak Twoja sytuacja życiowa uległa zmianie i nie jesteś w stanie płacić składek tak, jak było to założone w momencie zakupu polisy. Do czasu rozwiązania Twoich problemów, warto skorzystać z rozwiązania, które zapewni Ci ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

 • Przy czasowym zawieszeniu płatności składek warunki ubezpieczenia nie ulegają zmianie. Możesz mieć pewność, że jeśli będzie miało miejsce zdarzenie, którym jest objęte ubezpieczenie (np. śmierć, choroba, niezdolność do egzystencji, poważne zachorowanie), Ty lub twoi bliscy otrzymają należne świadczenie.
 • Twoje problemy finansowe związane z płatnością składek mogą minąć. Wtedy łatwo powrócisz do ustalonych wcześniej warunków ubezpieczenia bez konieczności przeprowadzenia badań lekarskich i ponoszenia opłat związanych z zawarciem ubezpieczenia.
 • Zerwanie polisy i ponowne jej wykupienie łączyłoby się z opłatami i procesem oceny ryzyka. Czasami zakup nowej polisy na tych samych warunkach nie będzie możliwy.

Czasowe zawieszenie opłacania składek jest dostępne w polisach:

 • z grupy „Specjalnie dla …”,
 • Allianz Rentier,
 • Plan z gwarancją kapitału,
 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym,
 • Plan na dziś i jutro.

 Sprawdź warunki czasowego zawieszenia płatności składek w Twoim ubezpieczeniu.

Skutki czasowego opłacania składek:

 • zwolnienie z opłacania składek,
 • zachowanie bez zmian warunków ochrony ubezpieczeniowej,
 • pobierane są opłaty wynikające z zawarcia umowy ubezpieczenia i umów dodatkowych ze środków zgromadzonych na rachunku przypisanym do polisy, jeżeli w trakcie trwania umowy były one pobierane,
 • pobieranie składek ochronnych lub regularnych, jeżeli wynika to z zapisów ogólnych warunków Twojej umowy.

Pamiętaj, że wartość Twojej polisy zmaleje, ale po okresie czasowego zawieszenia wystarczy powrócić do regularnego opłacania składek bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o czasowe zawieszenie opłacania składek w indywidualnym lub grupowym ubezpieczeniu na życie

Czasowe zawieszenie płatności składki rozpoczyna się w dniu, gdy wymagana jest pierwsza składka po wpłynięciu wniosku do Allianz.

Co robić

Wniosek możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego online
 • przekazać swojemu agentowi lub innemu przedstawicielowi Allianz
 • zgłosić telefonicznie dzwoniąc pod numer 224 224 224
 • wysłać pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zamiana ubezpieczenia w bezskładkowe

Twoja sytuacja

Masz polisę na życie, jednak Twoja sytuacja życiowa uległa zmianie i nie jesteś w stanie płacić składek tak, jak było to założone w momencie zakupu polisy. Do czasu rozwiązania Twoich problemów, warto skorzystać z rozwiązania, które zapewni Ci ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

Przekształcenie umowy w ubezpieczenie bezskładowe jest dostępne dla polis:

 • z grupy „Specjalnie dla …”,
 • Allianz Rentier,
 • Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie,
 • Plan z gwarancją kapitału,
 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym,
 • Plan na dziś i jutro.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o zamianę indywidualnego ubezpieczenia na życie w ubezpieczenie bezskładkowe

Zmiana umowy w ubezpieczenie bezskładkowe zostanie potwierdzona aneksem do umowy.

Co robić

Wniosek możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego online
 • przekazać swojemu agentowi lub innemu przedstawicielowi Allianz
 • wysłać pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zmiana wysokości składki i/lub sumy ubezpieczenia

Twoja sytuacja

Chcesz zmienić wysokości składki regularnej i sumy ubezpieczenia w swoim ubezpieczeniu. Możesz to zrobić, jeśli Twoja umowa indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym trwa minimum od dwóch lat.  

 • Nowa wysokość składki nie może być niższa od obowiązującej w danym momencie minimalnej składki ustalonej przez Allianz. Obniżenie składki może spowodować obniżenie sumy ubezpieczenia. W takim wypadku Ubezpieczający jest o tym informowany i wymagana jest jego zgoda w formie pisemnego oświadczenia na dokonanie operacji obniżenia sumy.
 • Zmiana wysokości składki jest dokonywana w okresie prolongaty płatności składki (tj. w ciągu 30 dni od dnia wymagalności składki), a nowa wysokość składki zaczyna obowiązywać od daty pierwszej wymaganej składki przypadającej po dniu wpłynięcia wniosku do Allianz.

Dokumenty

Chcąc zmienić wysokość sumy ubezpieczenia i/lub składki ubezpieczeniowej wypełnij i przekaż do Allianz odpowiedni dokument co najmniej 30 dni przed dniem, od którego ma obowiązywać zmiana.

Wniosek o zmianę wysokości sumy ubezpieczenia i/lub składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu z funduszem kapitałowym

Wniosek o zmiany „NA PLUS” do umowy ubezpieczenia Plan na dziś i jutro (kod produktu: ULTR)

Wniosek o zmiany „NA MINUS” do umowy ubezpieczenia Plan na dziś i jutro (kod produktu: ULTR)

Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy ubezpieczenia  Plan z gwarancją kapitału/Allianz Gwarantowany Kapitał (kod produktu: KAP) Plan pełnej ochrony (kod produktu: TER4) Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie (kod produktu: TER) Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (kod produktu: KAP)

UWAGA: W przypadku podwyższania sumy ubezpieczenia wypełnij ankietę medyczną  i dołącz do wniosku wraz z informacją o aktualnie wykonywanym zawodzie podając dlaczego chcesz podwyższyć sumę.

Zmiana wysokości składki lub sumy ubezpieczenia jest potwierdzana Aneksem do polisy, który jest wysyłany na adres korespondencyjny Ubezpieczającego.

Co robić

Wniosek możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego online
 • przekazać swojemu agentowi lub innemu przedstawicielowi Allianz
 • wysłać pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Dołączenie/odłączenie umów dodatkowych w umowach z wyjątkiem Planu na dziś i jutro

Twoja sytuacja

Chcesz dopasować zakres ubezpieczenia do swojej sytuacji życiowej. Posiadając umowę Plan z gwarancją kapitału, Plan pełnej ochrony lub indywidualne ubezpieczenie z funduszem kapitałowym, masz możliwość:

 • zawarcia umowy dodatkowej,
 • podwyższenia lub obniżenia sumy ubezpieczenia (tylko dla umowy Plan pełnej ochrony),
 • podwyższenia lub obniżenia sumy ubezpieczenia w umowach dodatkowych,
 • zrezygnowania z umowy dodatkowej.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy ubezpieczenia  Plan z gwarancją kapitału, Allianz Gwarantowany Kapitał (kod produktu: KAP) Plan pełnej ochrony (kod produktu: TER4) Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie (kod produktu: TER) Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (kod produktu: KAP)dla umów Plan z gwarancją kapitału, Plan pełnej ochrony, Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Wniosek o zmianę wysokości sumy ubezpieczenia i/lub składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu z funduszem kapitałowym

UWAGA: W przypadku chęci zawarcia umowy dodatkowej, podwyższania sumy ubezpieczenia w umowie dodatkowej skontaktuj się ze swoim agentem i jeżeli będzie to niezbędne wypełnij ankietę medyczną  i dołącz do wniosku.

Co robić

Wniosek możesz:

 • przekazać swojemu agentowi lub innemu przedstawicielowi Allianz
 • wysłać pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Dołączenie/odłączenie ubezpieczonego w umowie Plan na dziś i jutro

Twoja sytuacja

Chcesz dopasować zakres ubezpieczenia do swojej sytuacji życiowej. Posiadając umowę Plan na dziś i jutro, masz możliwość:

 • dodania ubezpieczonego lub ubezpieczonego dziecka,
 • zawarcia umowy dodatkowej/podwyższenia sumy ubezpieczenia w umowie dodatkowej,
 • podwyższenia składki podstawowej,
 • zrezygnowania z obejmowania ochroną ubezpieczonego lub ubezpieczonego dziecka,
 • zrezygnowania z umowy dodatkowej lub/i obniżenia sumy ubezpieczenia w umowie dodatkowej,
 • obniżenia składki podstawowej.

Dokumenty

Wniosek o zmiany „NA PLUS” do umowy ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Wniosek o zmiany „NA MINUS” do umowy ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

W przypadku chęci dodania ubezpieczonego lub ubezpieczonego dziecka, zawarcia umowy dodatkowej, podwyższania sumy ubezpieczenia w umowie dodatkowej skontaktuj się ze swoim agentem lub innym przedstawicielem Allianz i jeżeli będzie to niezbędne wypełnij ankietę medyczną  i dołącz do wniosku.

Co robić

Wniosek możesz:

 • przekazać swojemu agentowi lub innemu przedstawicielowi Allianz
 • wysłać pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Wznowienie umowy

Twoja sytuacja

Umowa Twojego ubezpieczenia uległa rozwiązaniu jakiś czas temu. Teraz chcesz wznowić ubezpieczenie.

Pamiętaj, że warunkiem wznowienia umowy ubezpieczenia jest opłacenie wszystkich zaległych składek wraz z opłatą wznowieniową. Zostaniesz poinformowany w formie pisemnej o podjętej decyzji odnośnie zaakceptowania ryzyka ubezpieczeniowego i wznowienia umowy oraz o kwocie zaległych składek.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Formularz wznowieniowy dla umowy ubezpieczenia Plan na dziś i jutro (kod produktu: ULTR)

Wniosek o przywrócenie regularnego opłacania składek w umowie ubezpieczenia Plan na dziś i jutro, jeśli umowa ubezpieczenia Plan na dziś i jutro przekształciła się w bezskładkową

Formularz wznowieniowy dla umowy ubezpieczenia Plan Pełnej Ochrony (kod produktu: TER4)

Formularz wznowieniowy

Formularz wznowieniowy dla umowy ubezpieczenia Specjalnie dla Dziecka (ULC)

W przypadku umów wymienionych niżej dodatkowo należy dołączyć do formularza wznowieniowego ankietę medyczną:

 • polisa z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w wariancie ochronnym,
 • Plan z gwarancją kapitału,
 • indywidualne ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym,
 • Plan pełnej ochrony,
 • indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie.

Co robić

Wniosek oraz ankietę medyczną możesz:

 • przekazać swojemu agentowi lub innemu przedstawicielowi Allianz
 • wysłać pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Po wznowieniu umowy otrzymasz pismo potwierdzające wznowienie ochrony ubezpieczeniowej. 

Wypłaty: wykup częściowy i całkowity z indywidualnych ubezpieczeń na życie

Twoja sytuacja

Chcesz dokonać wypłaty środków pieniężnych z umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie. Jeśli na Twoją polisę były wpłacane składki doraźne lub gdy polisa posiada wartość wykupu jako Ubezpieczający masz prawo do:

 • wykupu polisy,
 • częściowego wykupu polisy (w przypadku umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym: ubezpieczeń z pakietu "Specjalnie dla...", IKE, Rentier),
 • częściowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku zysków (w przypadku ubezpieczeń z planem kapitałowym i edukacyjnym),
 • częściowego wykupu z rachunku podstawowego od 2. rocznicy polisy i/lub rachunku swobodnego dostępu (w przypadku umowy Plan na dziś i jutro),
 • częściowego wykupu lub zwrotu środków zgromadzonych na koncie swobodnego dostępu i/lub na koncie IKE (w przypadku umowy Indywidualnego Konta Emerytalnego Specjalnie dla Ciebie).

Pamiętaj, że złożenie wniosku o wypłatę wartości wykupu polisy będzie się wiązało z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia i wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku gdy ogólne warunki ubezpieczenia na podstawie, których została zawarta Twoja umowa, przewidują opłaty za wykup całkowity/częściowy, wówczas wartość całkowitego lub częściowego wykupu polisy zostanie pomniejszana przed jej wypłaceniem o koszty wykupu.

UWAGA: W przypadku umowy Plan z gwarancją kapitału i Indywidualnego ubezpieczenia na dożycie
z planem edukacyjnym wartość wykupu podana jest na odwrocie polisy.

 

Dokumenty

Co robić

Wniosek oraz inne dokumenty możesz:

 • przekazać swojemu agentowi lub innemu przedstawicielowi Allianz
 • wysłać pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Jeżeli nie chcesz rezygnować z umowy a dokonać częściowej wypłaty, na wniosku:

 1. Zaznacz sekcję dotyczącą wypłaty środków zgromadoznych na rachunku zysków (dla umowy Plan z gwarancją kapitału)/ częściowego wykupu polisy (dla umów z pakietu Specjalnie dla… i Plan na dziś i jutro).
 2. Dla umowy Plan na dziś i jutro dodatkowo zaznacz czy dyspozycja dotyczy rachunku podstawowego, czy rachunku swobodnego dostępu, lub też obu tych rachunków.
 3. Określ kwotę lub procent środków zgromadzonych na rachunku zysków/rachunku jednostek lub zaznacz wypłatę całości rachunku zysków (dla umowy Plan z gwarancją kapitału)/w kwocie maksymalnie możliwej (dla umów z pakietu Specjalnie dla…).
 4. Określ w jaki sposób mają zostać wycofane jednostki. Jeżeli nie wskażesz, dokonamy wycofania proporcjonalnie do wartości środków zgromadzonych na rachunku zysków/rachunkach jednostek.

Jeżeli chcesz całkowicie zrezygnować z umowy, zaznacz pole „wartości wykupu polisy” a dla umowy Plan na dziś i jutro „całkowitego wykupu polisy”.

Odstąpienie/wypowiedzenie

Twoja sytuacja

Chcesz odstąpić lub wypowiedzieć umowę. Masz do tego prawo. Od umowy możesz odstąpić do 30. dnia (włącznie) od daty jej zawarcia, a w każdym momencie trwania umowy możesz ją wypowiedzieć.

Pamiętaj, że w przypadku odstąpienia do 30. Dni od dnia zawarcia umowy Allianz zwróci Ubezpieczającemu wpłaconą składkę pomniejszoną o koszty ochrony ubezpieczeniowej za okres, w którym Allianz jej udzielał.

Ponadto w terminie 60 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy rocznej informacji o wartości wykupu, masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia na życie związanej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Jeżeli rezygnacja będzie wiązała się z wypłatą środków pieniężnych, zwrócimy je na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego.

Dokumenty

Pisemne oświadczenie dotyczące odstąpienia/rezygnacji z umowy zawierające Twój podpis, numer polisy oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane ewentualne środki pieniężne.

Co robić

Dokument możesz:

 • przekazać swojemu agentowi lub innemu przedstawicielowi Allianz

 • wysłać pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Wypłata świadczenia rentowego

Twoja sytuacja

Posiadasz umowę indywidualnego ubezpieczenia na życie z rentą lub „Allianz Rentier”, zbliża się rocznica Twojej umowy ubezpieczenia i chcesz skorzystać z wypłaty świadczenia rentowego.

Jako Ubezpieczający/ Ubezpieczony masz prawo złożyć wniosek o wypłatę świadczenia rentowego. Jeżeli aktualna wartość wykupu Twojej umowy ubezpieczenia jest równa lub wyższa od minimalnej wartości kapitału początkowego pozwalającego na rozpoczęcie okresu rentowego.

Minimalna wartość kapitału początkowego pozwalająca na obliczenie świadczenia rentowego, rozpoczęcie okresu odroczenia lub okresu rentowego, jeśli nie był poprzedzony okresem odroczenia wskazana jest w Tabeli opłat i limitów dołączonej do ogólnych warunków ubezpieczenia, obowiązujących dla danej umowy ubezpieczenia.

Dokumenty

Wniosek o wypłatę świadczenia rentowego

Wniosek skutkuje rozpoczęciem okresu odroczenia lub okresu rentowego od najbliższej rocznicy polisy. Dokumenty najlepiej złożyć na co najmniej 30 dni przed datą rocznicy.

Co robić

Wniosek możesz:

 • przekazać swojemu agentowi lub innemu przedstawicielowi Allianz

 • wysłać pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Wypłata świadczenia z tytułu dożycia

Twoja sytuacja

Twoja umowa wygasła w związku z dożyciem przez Ciebie, jako Ubezpieczonego, do dnia określonego w polisie. Chcesz, by wypłacono Ci należne świadczenie.

Dokumenty

Kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego i Ubezpieczonego dziecka (w przypadku umów: z planem edukacyjnym oraz Przyszłość dla dziecka), potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez przedstawiciela Allianz lub notariusza.

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia do końca trwania umowy ubezpieczenia

Pamiętaj, że w przypadku umów z planem edukacyjnym świadczenie z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego będzie wypłacone Ubezpieczonemu dziecku. W związku z powyższym wniosek o wypłatę świadczenia powinien być wypełniony przez Ubezpieczone dziecko i podpisany przez Ubezpieczonego i Ubezpieczone dziecko.

Co robić

Wniosek i kopie dokumentów możesz:

 • przekazać swojemu agentowi lub innemu przedstawicielowi Allianz

 • wysłać pocztą na adres:

  TU Allianz Życie Polska S.A

  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zwrot nadpłaty

Twoja sytuacja

Zdarzyło Ci się przekazać za wysoką składkę lub wpłacić składkę dwukrotnie. W takiej sytuacji możesz wystawić dyspozycję zwrotu powstałej nadpłaty na polisie lub przeksięgowania nadpłaty na inną umowę zawartą w Allianz.

Dokumenty

 • dyspozycja zwrotu nadpłaconej składki ze wskazaniem numeru rachunku, na jaki powinna być przekazana kwota nadpłaty,
 • dyspozycja przeksięgowania nadpłaconej kwoty na inną umowę ze wskazaniem numeru polisy, na poczet której ma być zaliczona kwota nadpłaty.

Co robić

Dyspozycję możesz:

 • przekazać swojemu agentowi lub innemu przedstawicielowi Allianz
 • złożyć dzwoniąc na infolinię 224 224 224
 • wysłać pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Dyspozycje i informacje dostępne za pośrednictwem Infolinii

Dyspozycje

Dzwoniąc pod numer telefonu 224 224 224 zrealizujesz następujące dyspozycje:

 • zmiana danych teleadresowych (adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny),
 • rejestracja indeksacji składki i sumy ubezpieczenia (do 6 miesięcy od rocznicy polisy),
 • wystawienie listu o wartości finansowych, niezgodności salda (zestawienie wpłat),
 • zmiana trybu opłacania składek (bez „zgody do obciążania rachunku”),
 • ponowna wysyłka pisma,
 • wystawienie duplikatu polisy,
 • zmiana częstotliwości opłacania składek,
 • czasowe zawieszenie opłacania składek,
 • zwrot nadpłaty powstałej na polisie.

Informacje

Pod numerem infolinii 224 224 224 dowiesz się o:

 • otrzymanych pismach,
 • płatnościach (data wymagalności składki, saldo składek, weryfikacja z zestawieniem płatności),
 • numerach kont do wpłat składek regularnych/doraźnych,
 • danych teleadresowych osoby/jednostki obsługującej polisę,
 • liczbie jednostek zgromadzonych na polisie,
 • sumie wpłaconych składek regularnych oraz doraźnych na konto polisy,
 • sumie ubezpieczenia na polisie.

  Załatw od ręki

Zmiana danych osobowych

Możesz załatwić swoje sprawy online. Wypełnij i wyślij odpowiedni formularz online. 

Zmiana opłacania składki

Zawieszenie opłacania składek

Zamiana na bezskładkowe

Zmiana sumy,  składki

  Dokumenty do obsługi ubezpieczeń na życie

Wnioski. Formularze. Dokumenty do pobrania. Rozwiń. Pobierz.

Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych/ danych firmy

Wniosek o wykup lub częściowy wykup z polisy Plan na dziś i jutro

Wniosek o wykup lub wypłatę z rachunku zysków z polisy KAP

Wniosek o wykup lub wypłatę z rachunku zysków z polisy EDA

Wniosek dotyczący wypłaty/zwrotu/częściowego zwrotu/transferu z polisy IKE

Wniosek o wykup lub częściowy wykup z polisy z funduszem kapitałowym

Wniosek o wykup lub częściowy wykup z polisy Allianz Invest/Plan Inwestycyjny Profit PLUS

Wniosek o ustanowienie/zmianę osób Uposażonych

Wniosek o ustanowienie/zmianę osób Uposażonych dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Wniosek o zmianę sumy ubezpieczenia i składki ubezpieczeniowej

Wniosek o zmianę częstotliwości i/lub trybu opłacania składek

Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki regularnej

Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Wniosek dotyczący wypłaty/zwrotu/częściowego zwrotu/transferu z polisy IKE

Wniosek o czasowe zawieszenie opłacania składek w indywidualnym lub grupowym ubezpieczeniu na życie

Wniosek o zamianę indywidualnego ubezpieczenia na życie w ubezpieczenie bezskładkowe

Zgoda na obciążanie rachunku

Odwołanie zgody na obciążanie rachunku

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia do końca trwania umowy ubezpieczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia rentowego

Formularz wznowieniowy

Formularz wznowieniowy dla umowy ubezpieczenia Specjalnie dla Dziecka

Wniosek o przywrócenie regularnego opłacania składek w umowie ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Wniosek o zmianę Ubezpieczającego i przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia

Pełnomocnictwo do wniosku

Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki w ubezpieczeniu Allianz Invest/Plan Inwestycyjny Profit Plus

Inne dokumenty do ubezpieczeń na życie

  Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Assistance 24h

www.allianz.pl - Assistance Allianz  

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Kontakt

www.allianz.pl - Kontakt z Allianz 

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.