Menu back

Obsługa grupowych polis na życie

Kontakt i obsługa

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę:

Samochód

Mieszkanie/dom

Podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

  Obsługa Twojej polisy

www.allianz.pl - Obsługa ubezpieczenia na życie grupowe

Czegokolwiek potrzebujesz - zadzwoń: 224 224 224

Skontaktuj się z nami. Doradcy Allianz udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia.

 • Odpowiemy na Twoje pytania
 • Udzielimy Ci informacji i wskazówek
 • Pomożemy Ci załatwić Twoje sprawy
 • Umówimy spotkanie z Agentem i pomożemy Ci zawrzeć ubezpieczenie

 

  Gdy potrzebujesz pomocy - Assistance 24 h

www.allianz.pl - Assistance

Zadzwoń: 224 224 224

Twoje ubezpieczenie grupowe na życie obejmuje Assistance? Sprawdż to i jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń. 

 • Pomoc medyczną
 • Opiekę nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi 
 • Pomoc po wypadku czy hospitalizacji
 • Pomoc w procesie rehabilitacji
 • Baby Assistance 
 • Assistance w podróży 

Sprawdź, na co możesz liczyć, jeśli posiadasz w Allianz polisę Assistance.

  Sprawy do załatwienia

Wybierz sprawę. Zobacz, jak ją załatwisz w Allianz.

Zmiana/aktualizacja danych

Twoja sytuacja

Jeśli zmienił się Twój adres bądź dane osobowe (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. telefon, e-mail) lub dane firmy poinformuj o tym niezwłocznie Allianz.

Dokumenty

Pobierz i wypełnij (podpisz) i prześlij:

Wniosek o zmianę/aktualizację danych osobowych/danych firmy

Zeskanowany dokument załącz w formularzu online.

Przy zmianie imienia, nazwiska lub adresu zameldowania należy dołączyć do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego zmianę (np. akt małżeństwa, potwierdzenie zameldowania) potwierdzoną notarialnie lub przez Agenta za zgodność z oryginałem.

Przy zmianie nazwy firmy / adresu siedziby należy dołączyć kopię zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS.

Co robić

Możesz:

 • zgłosić swoją dyspozycję dzwoniąc na Infolinię Allianz 224 224 224 (dot. zmian danych teleadresowych)
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przekazać oświadczenie do Allianz pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Uwaga!

Zmiana/Aktualizacja danych zarejestrowanych w Allianz Polska OFE i Allianz Polska DFE:

Zmiana uposażonych

Twoja sytuacja

Jako Ubezpieczony masz prawo w dowolnym momencie trwania umowy wskazać lub zmienić Uposażonych, czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają świadczenie w przypadku Twojej śmierci.

Dokumenty

Chcąc ustanowić, zmienić albo zaktualizować dane Uposażonych wypełnij:

Wniosek o ustanowienie/zmianę osób Uposażonych

i przekaż do Allianz (pocztą lub osobiście). Jeśli posiadasz ubezpieczenia indywidualne lub grupowe na życie wykorzystując ww. wniosek możesz również ustanowić lub zmienić Uposażonych zastępczych, czyli osoby, którym przysługuje świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego, jeżeli w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Uposażeni nie żyją lub utracili prawo do świadczenia.

Przy wypełnianiu wniosku pamiętaj, aby procentowe udziały poszczególnych Uposażonych w świadczeniu sumowały się do 100%. W przypadku braku wskazania udziału w świadczeniu lub niepoprawnej sumy, świadczenie, zgodnie z o.w.u., zostanie podzielone po równo na wszystkich wskazanych Uposażonych. Po dokonaniu zmiany otrzymasz od Allianz dokument potwierdzający zmianę.

Co robić

Przekaż do Allianz wypełniony wniosek:

 • za pośrednictwem swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Duplikat polisy/ Certyfikatu

Twoja sytuacja

Chcesz uzyskać duplikat polisy.

Dokumenty

Aby uzyskać duplikat polisy skieruj do Allianz pisemne oświadczenie. 

Co robić

Przekaż do Allianz wypełniony wniosek:

 • za pośrednictwem swojego agenta lub dowolnej placówki Allianz
 • pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Oświadczenie uzupełniające-wskazanie/zmiana partnera w grupowym ubezpieczeniu na życie Allianz Rodzina

Twoja sytuacja

Jeśli chcesz wskazać i dokonać zmiany partnera, poinformuj o tym niezwłocznie Allianz.

Dokumenty

Aktualizacji danych możesz dokonać wypełniając oświadczenie.

Wniosek wskazanie partnera

Co robić

Przekaż oświadczenie do Allianz:

 • za pośrednictwem agenta obsługującego Twoją polisę
 • osobiście w najbliższej agencji lub oddziale Allianz
 • pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Wartość polisy

Twoja sytuacja

Chcesz sprawdzić wartość Twojej polisy.

Dokumenty

Jeśli chcesz otrzymać uproszczony raport, stwórz pisemną prośbę.

Co robić

Informację o liczbie jednostek zgromadzonych na polisie otrzymasz na Infolinii. Zadzwoń pod nr 224 224 224. Po pozytywnej identyfikacji danych otrzymasz informację o liczbie jednostek zgromadzonych na polisie.

Pisemną prośbę o otrzymanie raportu dotyczącego wartości polisy możesz zlożyć:

 • za pośrednictwem agenta obsługującego Twoją polisę
 • pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zgłoszenie roszczenia z grupowego ubezpieczenia na życie

Twoja sytuacja

Chcesz zgłosić roszczenia z grupowego ubezpieczenia na życie.

Dokumenty

Zgłoś roszczenie online.

Zgłoszenie online dotyczy zdarzeń związanych z ubezpieczeniem na życie lub zdrowie.

Co robić

Zgłoś roszczenie korespondencyjnie i prześlij komplet dokumentów:

 • za pośrednictwem agenta obsługującego Twoją polisę
 • osobiście w najbliższej agencji lub oddziale Allianz
 • pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Niezgodność salda

Twoja sytuacja

Jeśli otrzymałeś monit z informacją o nadpłacie/niedopłacie składki i posiadasz produkt grupowego ubezpieczenia na życie, celem wyjaśnienia niezgodności zadzwoń pod nr 224 224 224 wybierając tonowo 4 i 4.

Dokumenty

Nie potrzebujesz dokumentów.

Co robić

Możesz:

 • zgłosić swoją dyspozycję dzwoniąc na Infolinię Allianz 224 224 224 (dot. zmian danych teleadresowych)
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (za potwierdzeniem odbioru)
 • przekazać oświadczenie do Allianz pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zwrot nadpłaty

Twoja sytuacja

W przypadku nadpłaconej składki z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie przekaż do Allianz dyspozycję zwrotu powstałej nadpłaty lub przeksięgowania na inną umowę zawartą w Allianz. W oświadczeniu wskaż numer rachunku bankowego, na który Allianz ma dokonać zwrotu nadpłaty lub numer innej polisy zawartej w Allianz.

Dokumenty

Aby uzyskać zwrot nadplaty skieruj do Allianz pisemne oświadczenie. 

Co robić

Korespondencję prosimy przekazywać:

 • za pośrednictwem agenta obsługującego Twoją polisę
 • osobiście w najbliższej agencji lub oddziale Allianz
 • pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Odstąpienie/wypowiedzenie

Twoja sytuacja

Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jako ubezpieczony masz prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie trwania umowy, składając Ubezpieczającemu odpowiednie oświadczenie.

Dokumenty

Nie potrzebujesz dokumentów.

Co robić

Jeśli posiadasz produkt grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina „Pakiet Bezpieczne Życie” lub indywidualną kontynuacje Allianz Rodzina pisemne oświadczenie możesz przekazać

 • za pośrednictwem agenta obsługującego Twoją polisę
 • osobiście w najbliższej agencji lub oddziale Allianz
 • pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zmiana alokacji/przeniesienie środków

Twoja sytuacja

Posiadasz Ubezpieczenie Grupowe Na Życie i chcesz dokonać zmiany podziału składki inwestycyjnej i/lub przeniesienia środków pomiędzy funduszami na polisie.

Dokumenty

Co robić

Korespondencję prosimy przekazywać:

 • osobiście w najbliższej agencji lub oddziale Allianz
 • za pośrednictwem agenta obsługującego Twoją polisę
 • pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Wykupy/wypłaty

Twoja sytuacja

Chcąc dokonać wykupu środków zgromadzonych na polisie w ramach umowy dodatkowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Dokumenty

Należy przekazać do Allianz (pocztą lub osobiście) wypełniony 

Wniosek o wykup w grupowym ubezpieczeniu na życie lub PPE

Pamiętaj, że wniosek o całkowity lub częściowy wykup ubezpieczenia dotyczący jednostek znajdujących się na rachunku A Ubezpieczonego (środki pochodzące od Ubezpieczającego) powinien zawierać pisemną akceptację wykupu przez Ubezpieczającego.

Wniosek o całkowity lub częściowy wykup ubezpieczenia, dotyczący jednostek znajdujących się na rachunku B Ubezpieczonego (środki pochodzące od Ubezpieczonego) powinien zawierać pisemną akceptację wykupu przez Ubezpieczonego. Kwota wartości całkowitego lub częściowego wykupu ubezpieczenia jest pomniejszana przed jej wypłaceniem o koszty wykupu określone w taryfie kosztów do ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Co robić

Korespondencję prosimy przekazywać:

 • osobiście w najbliższej agencji lub oddziale Allianz
 • za pośrednictwem agenta obsługującego Twoją polisę
 • pocztą na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  Roszczenie z grupowego ubezpieczenia na życie

Zgłoszenie roszczenia

Sprawdź, jak zgłosić roszczenie z grupowego ubezpieczenia na życie.  

Aby przyspieszyć rozpatrzenie zgłoszenia, załącz komplet dokumentówpodpisany druk zgłoszenia roszczenia, akt urodzenia dziecka Ubezpieczonego, kopię dokumentu tożsamości Ubezpieczonego.

Druk zgloszenia roszczenia 

Prześlij dokumenty online lub na adres:

TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

  Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Inne dokumenty do ubezpieczeń życia grupowego

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

  Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Assistance 24h

www.allianz.pl - Assistance Allianz  

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Kontakt

www.allianz.pl - Kontakt z Allianz 

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.