Menu back

Rolne

Kontakt i obsługa

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę:

Samochód

Mieszkanie/dom

Podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

  Obsługa Twojej polisy

www.allianz.pl - Obsługa ubezpieczeń dla rolników

Zadzwoń: 224 224 224

Skonatktuj się z nami. Konsultanci Allianz udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia.

 • Odpowiemy na Twoje pytania
 • Udzielimy Ci informacji i wskazówek zakresie ubezpieczenia 
 • Pomożemy Ci załatwić Twoje sprawy
 • Umówimy spotkanie z Agentem
 • Obliczymy składkę i pomożemy Ci zawrzeć ubezpieczenie

 

  Sprawy do załatwienia

Wybierz sprawę. Zobacz, jak ją załatwisz w Allianz.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Twoja sytuacja

Chcesz zrezygnować z dalszego ubezpieczenia rolnego w Allianz. W takiej sytuacji musisz poinformować nas o tym. Umowa ubezpieczenia rolnego może być przez Ciebie wypowiedziana najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem ubezpieczenia.

Przykład: jeśli okres ubezpieczenia trwa od 1.12.2015 r. do 30.11.2016 r., to umowę możesz wypowiedzieć najpóźniej w dniu 29.11.2016 r. Jednak musisz uwzględnić to, jaką drogą złożysz wypowiedzenie.

Jeżeli zrobisz to:

 • za pośrednictwem poczty, to będzie się liczyć data stempla pocztowego (data nadania dokumentu do Allianz),
 • w formie elektronicznej, to datą wypowiedzenia będzie data wpłynięcia dokumentu do Allianz,
 • składając dokument u Agenta, to będzie się liczyć data przyjęcia dokumentu w placówce/u przedstawiciela,
 • telefonicznie dzwoniąc na naszą infolinię, to wypowiedzenie będzie z datą przeprowadzenia rozmowy.

Dokumenty

Nie są wymagane żadne dokumenty. Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę pisemnie, pamiętaj, by pismo zawierało odręczny podpis właściciela polisy (Ubezpieczającego).

Co robić

Wypowiedzenie polisy możesz złożyć:

 • wysyłając skan lub zdjęcie cyfrowe pisma e-mailem na adres majatkowe@allianz.pl
 • kontaktując się ze swoim agentem lub składając pismo w dowolnej placówce Allianz

 • dzwoniąc na infolinię 224 224 224 (podczas rozmowy konsultant wprowadzi zmianę)

 • wysyłając pismo pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Sprzedaż/darowizna gospodarstwa rolnego

Twoja sytuacja

Właśnie sprzedałeś lub dokonałeś aktu darowizny swojego gospodarstwa rolnego. W takiej sytuacji prawa i obowiązki rolnika wynikające z umowy ubezpieczenia budynków rolniczych oraz OC rolników przechodzą z mocy prawa na nowego posiadacza.  

Jako dotychczasowy posiadacz gospodarstwa masz obowiązek pisemnego powiadomienia  zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia zmiany właściciela, o tej zmianie z podaniem danych osobowych osoby obejmującej gospodarstwo rolne.

WAŻNE: Po zmianie właściciela gospodarstwa rolnego polisa nie rozwiązuje się. Nabywca może kontynuować ubezpieczenie lub z niego zrezygnować. Jeśli chce zrezygnować z ubezpieczenia, musi je wypowiedzieć pisemnie. W tej sytuacji zwrot składki przysługuje rolnikowi dotychczas posiadającemu gospodarstwo rolne (zbywcy) w celu uzyskania zwrotu składki  powinno zostać wysłane pismo o zwrot niewykorzystanej części składki podpisane przez dotychczasowego właściciela  gospodarstwa rolnego (zbywcę).

Dokumenty

Do przepisania polisy na nabywcę gospodarstwa rolnego konieczne są:

 • pismo o sprzedaży/darowiźnie gospodarstwa rolnego zawierające odręczny podpis właściciela polisy (Ubezpieczającego) ze wskazanym numerem polisy, której dotyczy sprawa,
 • kopia aktu notarialnego potwierdzającego sprzedaż/darowiznę gospodarstwa rolnego z widocznymi danymi: przedmiot umowy zmiany własności (przedmiot ubezpieczenia), data zmiany własności, dane zbywcy/sprzedającego/darującego.

Jeśli przesłanie kopii aktu notarialnego jest z jakichś powodów niemożliwe, dopuszczalne jest, aby w Twoim piśmie skierowanym do nas zostały przez Ciebie wskazane następujące dane:

 • dokładny adres zbytego gospodarstwa rolnego,
 • dane zbywcy/sprzedającego/darującego.

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do właściciela polisy (Ubezpieczającego).

Jeśli nabywca chce zrezygnować z ubezpieczenia, wymagane są:

 • wymienione wyżej dokumenty, które konieczne są do przepisania polisy na nabywcę gospodarstwa rolnego,
 • pismo z wypowiedzeniem umowy zawierające odręczny podpis nabywcy oraz numer polisy, której dotyczy sprawa.

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot składki

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Aktualizacja danych osobowych

Twoja sytuacja

Zmieniły się Twoje dane: osobowe, adresowe, numer telefonu lub adres e-mail.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o aktualizację danych osobowych

Pismo o zmianie danych osobowych/adresowych, które zawsze powinno zawierać Twój odręczny podpis.

Co robić

Zmiany swoich danych możesz dokonać:

 • wysyłając wniosek w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • składając wniosek u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • dzwoniąc na infolinię 224 224 224 – tylko w przypadku zmiany danych adresowych
 • przesyłając wniosek pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Duplikat polisy

Twoja sytuacja

Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o wystawienie duplikatu polisy

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Co robić

Prośbę o wystawienie duplikatu polisy możesz złożyć:

 • wysyłając skan lub zdjęcie cyfrowe wypełnionego wniosku e-mailem na adres majatkowe@allianz.pl (z adresu podanego przy zawarciu ubezpieczenia)

 • kontaktując się ze swoim agentem, który w miarę możliwości wyda Ci duplikat polisy lub przekaże Twoją prośbę do Departamentu Obsługi Klienta

 • dzwoniąc na infolinię 224 224 224 (podczas rozmowy będziesz mieć możliwość również aktualizacji swojego adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail)

 • wysyłając wypełniony wniosek pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

UWAGA: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

Zwrot nadpłaty

Twoja sytuacja

Zdarzyło Ci się przelać dwukrotnie składkę na polisę lub wpłacić za dużą kwotę. W takiej sytuacji należy Ci się zwrot nadpłaconej składki.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot składki

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Co robić

Wniosek możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Przeksięgowanie składki

Twoja sytuacja

Zdarzyło Ci się wpłacić składkę na niepoprawny numer konta albo na konto polisy, która już nie jest aktywna. W tej sytuacji potrzebujemy Twojego zgłoszenia, by przeksięgować składkę.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot składki

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Co robić

Wniosek możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Ustanowienie cesji na polisie budynków rolniczych

Twoja sytuacja

Chcesz ustanowić cesję na polisie, np. w związku z zaciągnięciem w banku kredytu hipotecznego. Możesz to zrobić podczas zawarcia ubezpieczenia u agenta lub w każdym momencie trwania umowy. W takiej sytuacji prawa z Twojej polisy  zostaną przelane na rzecz banku. Cesja może dotyczyć wyłącznie ubezpieczenia nieruchomości, tzn. budynków rolniczych.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wzór oświadczenia o dokonaniu cesji

Zgłoszenie cesji może odbyć się na podstawie:

 • umowy cesji zawartej przez Ciebie z Cesjonariuszem (bankiem), podpisanej przez Ciebie i przez bank,
 • pisemnego oświadczenia o dokonaniu cesji wraz z numerem polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA: Jeżeli na polisie jest wymienionych kilku Ubezpieczonych, konieczna jest zgoda każdego z nich na dokonanie cesji. Potwierdzenie przyjęcia cesji odbywa się jedynie na oryginale (lub w przypadku jego zagubienia na duplikacie) polisy.

Co robić

Zgłoś potrzebę ustanowienia cesji na polisie podczas zawarcia ubezpieczenia u agenta lub w dowolnym momencie trwania umowy:

 • kontaktując się ze swoim agentem lub okazując oświadczenie o dokonaniu cesji oraz oryginał polisy w dowolnej placówce Allianz

(Każdy agent Allianz może potwierdzić cesję na polisie, więc w przypadku wizyty w naszej placówce pamiętaj, żeby zabrać ze sobą oryginał polisy. Oświadczenie o dokonaniu cesji możesz przekazać agentowi na miejscu. Wykaz naszych placówek znajdziesz na naszej stronie internetowe.)

 • wysyłając oryginał polisy i oświadczenie o ustanowieniu cesji pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Cesja zostanie potwierdzona na oryginale polisy (lub w przypadku jego zagubienia na duplikacie polisy). W przypadku wybrania drogi korespondencyjnej, po potwierdzeniu cesji odeślemy polisę pocztą na Twój adres do korespondencji.

Włączenie kolejnej osoby ubezpieczonej do polisy OC rolników

Twoja sytuacja

Prowadzisz gospodarstwo z inną osobą lub w formie spółki cywilnej.

Obowiązek ubezpieczenia budynków rolniczych i OC rolników dotyczy rolników, czyli osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które posiadają lub współposiadają gospodarstwo rolne. Jeżeli budynki w gospodarstwie rolnym są w posiadaniu kilku osób (np. rodzeństwo dziedziczy gospodarstwo rolne po rodzicach) wystarczy, aby jeden ze współwłaścicieli zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych. Podobnie jest w przypadku spółek cywilnych, gdzie posiadaczem gospodarstwa rolnego nie jest spółka tylko jej wspólnicy. W przypadku spółki cywilnej również wystarczy, aby jeden z wspólników zawarł obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. Jednak obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dotyczy każdego ze współwłaścicieli lub wspólników z osobna.

UWAGA: Nie ma możliwości ubezpieczenia kilku gospodarstw w ramach jednej umowy. Każdy rolnik ma obowiązek zawrzeć ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego samodzielnie.

Co robić

W celu zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC rolników:

 • skontaktuj się ze swoim agentem
 • lub zgłoś się do najbliższej placówki Allianz

Zwiększenie sumy ubezpieczenia, rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Twoja sytuacja

Chcesz zwiększyć sumę ubezpieczenia lub rozszerzyć zakres swojego ubezpieczenia. W takiej sytuacji skontaktuj się ze swoim agentem w celu dokonania doubezpieczenia. Pamiętaj, że doubezpieczenie o ile będzie możliwe będzie się wiązało z opłatą dodatkowej składki.

Dokumenty

Spisany z agentem wniosek o doubezpieczenie potwierdzony Twoim własnoręcznym podpisem.

Co robić

W celu podpisania wniosku:

 • skontaktuj się ze swoim agentem
 • lub zgłoś się do najbliższej placówki Allianz

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do Ciebie drogą korespondencyjną.

Zmiana pokrycia dachu/materiału ścian ubezpieczonego budynku rolniczego

Twoja sytuacja

W polisie jest błąd dotyczący pokrycia dachu/materiału ścian ubezpieczonego budynku albo właśnie zmieniło się pokrycie dachu/materiału ścian w ubezpieczonych przez Ciebie budynkach. W tej sytuacji poinformuj nas o tym, przesyłając pismo.

UWAGA: Uwzględnienie zmiany może wiązać się z opłatą dodatkowej składki lub z jej obniżeniem w zależności od tego, czy nastąpiła zmiana klasy palności konstrukcji budynku.

Dokumenty

Pismo o zmianie pokrycia dachu lub materiału ścian ubezpieczonego budynkupotwierdzone odręcznym podpis właściciela polisy (Ubezpieczającego) oraz zawierające numer polisy, której dotyczy sprawa. 

UWAGA: Jeśli klasa palności zmieniła się z palnego na niepalny istnieje możliwość, że zapłacona przez Ciebie składka ulegnie obniżeniu. W takiej sytuacji zadbaj, by w piśmie znalazł się numer konta, na który będziemy mogli zwrócić niewykorzystaną część składki.

Co robić

Pismo możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

UWAGA: Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do Ciebie drogą korespondencyjną. Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać go drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego pisma.

Śmierć Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

Twoja sytuacja

Właściciel polisy i ubezpieczonego majątku (Ubezpieczający/Ubezpieczony) zmarł. W tej sytuacji prawa i obowiązki z polisy budynków rolniczych oraz OC rolników przechodzą z mocy prawa na spadkobiercę. Obowiązek zawiadomienia zakładu ubezpieczeń spoczywa na osobie obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie.

UWAGA: Polisa nie rozwiązuje się po śmierci Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Spadkobierca może kontynuować ubezpieczenie lub z niego zrezygnować. Jeśli spadkobierca chce zrezygnować z ubezpieczenia, musi je wypowiedzieć pisemnie. Powyższe kwestie reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dokumenty

Aby przepisać polisę po śmierci Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na spadkobiercą konieczne są:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłym. W przypadku, gdy jest więcej niż jeden spadkobierca, wszyscy spadkobiercy powinni wskazać jedną osobę, która ma zostać właścicielem polisy, tj. Ubezpieczającym.

 Jeśli spadkobierca chce zrezygnować z ubezpieczenia, wymagane są:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłym,
 • pismo z wypowiedzeniem umowy zawierające odręczny podpis spadkobiercy/spadkobierców oraz numer polisy, której dotyczy sprawa,
 • wniosek o zwrot niewykorzystanej części składki podpisany przez spadkobiercę/spadkobierców.

Co robić

Dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

UWAGA: Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do nowego Ubezpieczającego drogą korespondencyjną. Ważne jest więc wskazanie w treści pisma adresu korespondencyjnego.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń dla rolników

Inne dokumenty do ubezpieczeń dla rolników

  Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Assistance 24h

www.allianz.pl - Assistance Allianz  

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Kontakt

www.allianz.pl - Kontakt z Allianz 

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.