Menu back

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Kontakt i obsługa

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę:

Samochód

Mieszkanie/dom

Podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

  Obsługa Twojej polisy

www.allianz.pl - Obsługa dla ubezpieczenia NNW

Zadzwoń: 224 224 224

Skonatktuj się z nami. Konsultanci Allianz udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia.

 • Odpowiemy na Twoje pytania
 • Udzielimy Ci informacji i wskazówek
 • Umówimy spotkanie z Agentem
 • Obliczymy składkę i pomożemy Ci przy zawarciu umowy ubezpieczenia

 

  Sprawy do załatwienia

Wybierz sprawę. Zobacz, jak ją załatwisz w Allianz.

Zmiana/aktualizacja danych osobowych

Twoja sytuacja

Zmieniły się Twoje dane: osobowe, adresowe, numer telefonu lub adres e-mail.

Dokumenty

 Pliki do pobrania:

Wniosek o aktualizację danych osobowych

UWAGA: Przy zmianie imienia, nazwiska lub adresu zameldowania należy dołączyć do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego zmianę (np. akt małżeństwa, potwierdzenie zameldowania) lub kopię potwierdzoną przez Agenta za zgodność z oryginałem.

Wniosek o aktualizację danych firmy

UWAGA: Przy zmianie nazwy firmy / adresu siedziby należy dołączyć kopię zaświadczenia potwierdzającego wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej lub wypisu z KRS.

Co robić

Zmiany swoich danych możesz dokonać:

 • wysyłając wniosek i dokumenty w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • składając wniosek i kopie dokumentów u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • dzwoniąc na infolinię 224 224 224 – tylko w przypadku zmiany danych adresowych 
 • przesyłając wniosek pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

UWAGA: Zmiana/aktualizacja danych zarejestrowanych w Allianz Polska OFE i Allianz Polska DFE: dla Członków Allianz Polska OFE

Zmiana uposażonych

Twoja sytuacja

Chcesz  wskazać lub zmienić Uposażonych, czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które otrzymają świadczenie w przypadku Twojej śmierci. Możesz to zrobić w dowolnym momencie trwania umowy.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o ustanowienie/zmianę osób Uposażonych

UWAGA: Jeśli posiadasz ubezpieczenia indywidualne lub grupowe z zakresu NNW wykorzystując ww. wniosek możesz również ustanowić lub zmienić Uposażonych, czyli osoby, którym przysługuje świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Duplikat polisy

Twoja sytuacja

Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o wystawienie duplikatu polisy

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl (z adresu podanego przy zawarciu ubezpieczenia)
 • kontaktując się ze swoim agentem, który w miarę możliwości wyda Ci duplikat polisy lub przekaże Twoją prośbę do Departamentu Obsługi Klienta

 • dzwoniąc na infolinię 224 224 224 (podczas rozmowy będziesz mieć możliwość również aktualizacji swojego adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail) 
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

UWAGA: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

 

Niezgodność salda

Ubezpieczenie indywidualne

Posiadasz indywidualne ubezpieczenie NNW i zdarzyło Ci się opłacić składkę w nieprawidłowej wysokości. Właśnie dotarło do Ciebie pismo z Allianz z informacją o nadpłacie lub niedopłacie składki.

W celu wyjaśnienia niezgodności zadzwoń pod nr 224 224 224 i wybierz tonowo nr 4 a następnie nr 8.

Ubezpieczenie grupowe (za wyjątkiem grup nieformalnych)
W sytuacji, gdy składka należna w danym okresie nie została opłacona do 10. dnia pierwszego miesiąca okresu, za który jest należna (okres prolongaty), TUiR Allianz Polska S.A. zawiesza odpowiedzialność od pierwszego dnia tego okresu. Odpowiedzialność ulega zawieszeniu do czasu jej wznowienia, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy.

Ubezpieczenia grupowe zawodowe
Jeżeli składka należna w danym okresie nie została opłacona w ciągu 10 dni od początku pierwszego miesiąca okresu, za który jest należna (okres prolongaty), TUiR Allianz Polska S.A. zawiesza odpowiedzialność od pierwszego dnia tego okresu. Odpowiedzialność ulega zawieszeniu do czasu jej wznowienia, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy. Wznowienie następuje z dniem zawieszenia odpowiedzialności po zapłaceniu przez ubezpieczającego kwoty za okres od dnia zawieszenia odpowiedzialności do dnia dokonania wpłaty oraz składki za kolejny okres w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. TUiR Allianz Polska S.A. odpowiada za zdarzenia powstałe w czasie zawieszenia odpowiedzialności, o ile ubezpieczający opłaci ratę zaległą oraz ratę kolejną.
Składkę uważa się za nieopłaconą, jeżeli wysokość składki lub jej raty przekazanej na rachunek TUiR Allianz Polska S.A. jest niższa niż określona w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenia indywidualne, rodzinne, grupy nieformalne oraz ubezpieczenia grupowe krótkoterminowe
Umowę uważa się za wypowiedzianą przez TUiR Allianz Polska S.A., jeżeli rata składki nie została opłacona w dodatkowym terminie określonym w wezwaniu do zapłaty wysłanym po terminie płatności składki, z takim skutkiem, że umowa wygasa z ostatnim dniem, za który została opłacona ostatnia rata składki.

Zwrot nadpłaty

Twoja sytuacja

Zdarzyło Ci się przelać dwukrotnie składkę na polisę lub wpłacić za dużą kwotę. W takiej sytuacji należy Ci się zwrot nadpłaconej składki.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot składki

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Odstąpienie/wypowiedzenie

Twoja sytuacja

 • Chcesz zrezygnować z ubezpieczenia w trakcie jego trwania. Umowę ubezpieczenia możesz wypowiedzieć na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym Allianz otrzymał informację o wypowiedzeniu. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje z ostatnim dniem miesiąca trwania ochrony ubezpieczeniowej. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Cię z obowiązku opłacenia składek za okres wypowiedzenia. Równocześnie przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony lub składki wpłaconej po rozwiązaniu umowy.
 • Chcesz odstąpić od umowy ubezpieczenia. Możesz to zrobić przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, jeżeli umowa została zawarta na okres krótszy niż sześć miesięcy. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, to masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a jeśli jako ubezpieczający jesteś przedsiębiorcą – w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy.

Dokumenty

Pismo o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia zawierające Twój odręczny podpis oraz numer polisy, której dotyczy sprawa a także numer rachunku, na który powinna być przekazana nadpłacona składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres: 

  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zgłoszenie zmiany osób ubezpieczonych w ramach  grupowych umów ubezpieczenia

Twoja sytuacja

W trakcie trwania polisy, tj. czyli po zawarciu umowy, do grupowego ubezpieczenia NNW przystąpiły nowe osoby lub wystąpili dotychczasowi ubezpieczeni.

Dokumenty

W przypadku polis imiennych: przygotowujesz i przesyłasz, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca trwania ochrony ubezpieczeniowej, w którym zmieniła się liczba ubezpieczonych, następujące dokumenty:

 • wykaz osób przystępujących do ubezpieczenia, w kolejnym miesiącu trwania ochrony ubezpieczeniowej (Raport stanu osobowego),
 • wykaz osób występujących z ubezpieczenia, w stosunku do których w kolejnym miesiącu wygasa odpowiedzialność Allianz (Raport stanu osobowego).

W przypadku polis bezimiennych: podajesz na koniec każdego miesiąca trwania ochrony ubezpieczeniowej dokładną liczbę osób, którym Allianz udzielał w tym okresie ochrony ubezpieczeniowej, z podziałem na charakter wykonywanej pracy.

Co robić

 • Wyślij wypełnione raporty stanu osobowego do agenta obsługującego polisę.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń NNW

Inne dokumenty do ubezpieczeń NNW

  Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Assistance 24h

www.allianz.pl - Assistance Allianz  

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Kontakt

www.allianz.pl - Kontakt z Allianz 

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.