Menu back

Dom i mieszkanie - obsługa Twojej polisy

Kontakt i obsługa

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę:

Samochód

Mieszkanie/dom

Podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

  Obsługa Twojej polisy

www.allianz.pl - Obsługa ubezpieczeń mieszkaniowych

Czegokolwiek potrzebujesz, zadzwoń: 224 224 224

Skontaktuj się z nami. Konsultanci Allianz udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia.

 • Odpowiemy na Twoje pytania
 • Udzielimy Ci informacji i wskazówek
 • Załatwimy Twoje sprawy i zrealizujemy zlecenia na warunkach wskazanych w dokumentach
 • Umówimy spotkanie z Agentem, który przedstawi ofertę umowy ubezpieczenia

  Gdy potrzebujesz pomocy - Assistance 24 h

www.allianz.pl - Home Assistance

Zadzwoń: 224 224 224

Zadzwoń i zgłoś zdarzenie , awarię. Zorganizujemy Ci pomoc na warunkach wskazanych w OWU

Sprawdź, na co możesz liczyć, jeśli posiadasz w Allianz polisę Home Assistance.

  Sprawy do załatwienia

Wybierz sprawę. Zobacz, jak ją załatwisz w Allianz.

Aktualizacja danych osobowych

Twoja sytuacja

Zmieniły się Twoje dane: osobowe, adresowe, numer telefonu lub adres e-mail.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o aktualizację danych osobowych

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • dodatkowo adres do korespondencji możesz zaktualizować, dzwoniąc na naszą infolinię pod numer 224 224 224. Nasz Konsultant po weryfikacji dokonana zmian w naszym systemie podczas rozmowy telefonicznej
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Duplikat polisy

Twoja sytuacja

Zginął Ci dokument polisy lub nie dotarła do Ciebie polisa wznowieniowa, która powinna zostać wysłana pocztą. W takiej sytuacji, w każdej chwili możesz otrzymać duplikat dokumentu.

Dokumenty

Wniosek o wystawienie duplikatu polisy

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Co robić

Prośbę o wystawienie duplikatu polisy możesz złożyć:

 • dzwoniąc na infolinię 224 224 224 (podczas rozmowy będziesz mieć możliwość również aktualizacji swojego adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail)
 • wysyłając skan lub zdjęcie cyfrowe wypełnionego wniosku e-mailem na adres majatkowe@allianz.pl (z adresu podanego przy zawarciu ubezpieczenia)
 • kontaktując się ze swoim agentem, który w miarę możliwości wyda Ci duplikat polisy lub przekaże Twoją prośbę do Departamentu Obsługi Klienta
 • wysyłając wypełniony wniosek pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Uwaga: Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać dokument drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawieraniu polisy. Jeśli nie został on podany, możesz go uzupełnić  podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem lub w podać go w treści przesyłanego wniosku.

Sprzedaż ubezpieczonej nieruchomości i/lub ruchomości/ przeprowadzka do nowego lokalu/budynku

Twoja sytuacja

Właśnie trzymasz w ręku akt sprzedaży swojego mieszkania lub domu (który był ubezpieczony w Allianz) lub przeprowadzasz się do nowego miejsca (a w poprzednim ubezpieczone były ruchomości lub wynajmowany lokal).  W takiej sytuacji przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Dokumenty

W przypadku przeprowadzki lub przeniesienia ruchomości pod inny adres niż podany przy zawieraniu umowy lub zakończenia wynajmowania nieruchomości:

 • sporządź pisemne oświadczenie o tym. Pamiętaj, by podpisać odręcznie pismo i wskazać w nim numer polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA: Jeśli Twoja umowa dotyczyła jedynie ruchomości domowych, to polisa zostanie rozwiązana z dniem wpływu Twojego oświadczenia do Allianz/złożenia dokumentu u agenta.

W przypadku sprzedaży nieruchomości do sporządzonego i podpisanego odręcznie oświadczenia możesz dołączyć:

 • kopię aktu notarialnego,
 • pismo z banku informujące o wygaśnięciu zobowiązania wobec banku, jeśli Twoje polisa została obciążona cesją na rzecz banku,
 • oświadczenie o dokonaniu cesji jako potwierdzenie, że cesja dotyczyła wyłącznie praw do odszkodowania.

Dołączając akt notarialny, możesz się spodziewać, że umowa zostanie rozwiązana z datą sprzedaży nieruchomości, chyba że chcesz, by umowa została rozwiązana z datą późniejszą (np. ze względu na ubezpieczenie ruchomości domowych).

Dane, które powinny być widoczne na kopii aktu notarialnego to:

 • przedmiot umowy zmiany własności (przedmiot ubezpieczenia),
 • data zmiana własności,
 • dane zbywcy/sprzedającego.

Pozostałe dane nie wymagają ujawnienia.

Co robić

Oświadczenie i inne dokumenty możesz:

 • wysłając w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zwrot składki po rozwiązaniu umowy

Twoja sytuacja

Twoja polisa została rozwiązana przed upływem okresu, na jaki została zawarta. W tej sytuacji przysługuje Ci zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot składki

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Co robić

Wniosek możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (za potwierdzeniem odbioru)
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zwrot nadpłaty

Twoja sytuacja

Zdarzyło Ci się przelać dwukrotnie składkę na polisę lub wpłacić za dużą kwotę. W takiej sytuacji należy Ci się zwrot nadpłaconej składki.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot składki

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Co robić

Wniosek możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (za potwierdzeniem odbioru)
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Przeksięgowanie składki

Twoja sytuacja

Zdarzyło Ci się wpłacić składkę na niepoprawny numer konta albo na konto polisy, która już nie jest aktywna. W tej sytuacji potrzebujemy Twojego zgłoszenia, by przeksięgować składkę.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot składki

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Co robić

Wniosek możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (za potwierdzeniem odbioru)
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Potwierdzenie opłacenia/ważności polisy

Twoja sytuacja

Bank wymaga od Ciebie potwierdzenia opłacenia umowy ubezpieczenia lub po prostu potrzebujesz potwierdzenia, że Twoja umowa ubezpieczenia jest ważna i opłacona.

Dokumenty

Wystarczy Twój telefon lub pismo z informacją o wydanie dokumentu potwierdzającego opłacenie/ważność zawartej polisy.

Co robić

Wybierz odpowiadającą Ci formę kontaktu. Możesz:

 • wysłać informację w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl (z adresu podanego przy zawarciu ubezpieczenia)
 • skontaktować się ze swoim agentem lub złożyć dyspozycję w dowolnej placówce Allianz
 • zadzwonić na infolinię 224 224 224 (podczas rozmowy będziesz mieć możliwość również aktualizacji swojego adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail)
 • przesłać pismo pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Rezygnacja z kontynuacji ubezpieczenia

Twoja sytuacja

Wysłaliśmy do Ciebie propozycję odnowienia polisy na  kolejny okres, ale Ty nie chcesz kontynuować umowy.

Dokumenty

Aby zrezygnować  z kontynuacji ubezpieczenia  nie musisz wypowiadać umowy pisemnie. Umowa ubezpieczenia mieszkania wygaśnie z końcem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta.

Co robić

Nie musisz wysyłać do nas wypowiedzenia.

Jeśli decydujesz, że nie chcesz kontynuować ubezpieczenia w kolejnym okresie, wystarczy, że nie opłacisz wznowienia umowy. Jeśli nie zapłacisz składki oferta kontynuowania ubezpieczenia wygaśnie po upływie 30 dni.

Ustanowienie cesji na polisie

Twoja sytuacja

Chcesz ustanowić cesję na polisie, np. w związku z zaciągnięciem w banku kredytu hipotecznego. Cesja może dotyczyć wyłącznie ubezpieczenia nieruchomości.

Dokumenty

Pliki do pobrania:

Wzór oświadczenia o dokonaniu cesji

Zgłoszenie cesji może odbyć się na podstawie:

 • umowy cesji zawartej przez Ciebie z Cesjonariuszem (bankiem), podpisanej przez Ciebie i przez bank,
 • pisemnego oświadczenia o dokonaniu cesji wraz z numerem polisy, której dotyczy sprawa.

UWAGA: Jeżeli na polisie jest wymienionych kilku Ubezpieczonych, konieczna jest zgoda każdego z nich na dokonanie cesji.

Co robić

Zgłoś potrzebę ustanowienia cesji na polisie podczas zawarcia ubezpieczenia u agenta lub w dowolnym momencie trwania umowy:

 • kontaktując się ze swoim agentem lub okazując oświadczenie o dokonaniu cesji

 • wysyłając oświadczenie o ustanowieniu cesji pocztą na adres:  
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

W przypadku wybrania drogi korespondencyjnej, po potwierdzeniu cesji odeślemy polisę pocztą na Twój adres do korespondencji.

 

Spłata kredytu a cesja na polisie

Twoja sytuacja

Cesja na Twojej polisie wygasła w wyniku spłacenia przez Ciebie kredytu hipotecznego. W tej sytuacji  ważne jest, by nas o tym powiadomić. Dzięki temu staniesz się jedynym uprawnionym do wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody.

UWAGA: Spłata kredytu nie jest podstawą do rozwiązania polisy umowy ubezpieczenia oraz nie powoduje aneksu zmiany umowy ubezpieczenia.

Dokumenty

Dokument z banku potwierdzający spłatę kredytu (zwolnienie cesji z Twojej polisy).

Co robić

Zgłoś potrzebę cofnięcia cesji na polisie:

 • kontaktując się ze swoim agentem lub okazując dokument z banku potwierdzający spłatę kredytu
 • wysyłając dokument z banku:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zmiana adresu miejsca ubezpieczenia

Twoja sytuacja

Na polisie widnieje nieprawidłowy lub błędnie zapisany adres miejsca ubezpieczenia. W tej sytuacji poinformuj nas o tym, przesyłając do nas pismo, a w przypadku drobnego błędu, np. „literówki” zgłoś to telefonicznie.   

UWAGA: Zmiana możliwa jest wtedy, gdy przy zawarciu ubezpieczenia został wpisany niepoprawny adres miejsca ubezpieczenia, jednak dane techniczne (rok budowy, powierzchnia itd.) odpowiadają właściwej nieruchomości.

W przypadku sprzedaży nieruchomości i wynikającej z tego chęci zmiany adresu miejsca ubezpieczenia na nowy, jedynym rozwiązaniem jest rozwiązanie  aktualnej  umowy ubezpieczenia i zawarcie nowej umowy ubezpieczenia.

Dokumenty

Pismo o zmianie adresu miejsca ubezpieczenia zawierające Twój odręczny podpis oraz numer polisy, której dotyczy sprawa.

Co robić

W przypadku małego błędu (literówki):

 • zadzwoń na infolinię 224 224 224 i poinformujesz naszego konsultanta, że chciałbyś skorygować błąd znajdujący się w adresie miejsca ubezpieczania. Poprawiony dokument polisy możemy wysłać pocztowo lub drogą mailową. Podczas rozmowy będziesz mieć możliwość również aktualizacji swojego adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail, na który mamy dokonać wysyłki.

W przypadku poważniejszego błędu:

 • wyślij pismo w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • przekaż pismo swojemu agentowi lub w dowolnej placówce Allianz

 • wyślij pismo pocztą na adres: 
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Zwiększenie sumy ubezpieczenia, rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Twoja sytuacja

Chcesz zwiększyć sumę ubezpieczenia lub rozszerzyć zakres ochrony. W takiej sytuacji trzeba dokonać doubezpieczenia, o ile będzie to możliwe to będzie się to wiązało się z opłatą dodatkowej składki.

Dokumenty

Spisany z agentem wniosek o doubezpieczenie potwierdzony Twoim własnoręcznym podpisem.

Co robić

 • Skontaktuj się ze swoim agentem lub zgłoś się do najbliższej placówki Allianz w celu podpisania wniosku o doubezpieczenie do Twojej polisy.
 • Następnie agent prześle wniosek do Departamentu Obsługi Klienta, gdzie zostanie zweryfikowane czy jest to możliwe i jeśli tak to wprowadzona zostanie  stosowna zmiana w Twojej polisie. Aneks potwierdzający tę zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na Twój adres do korespondencji.

Zmiana ubezpieczonego

Twoja sytuacja

Chcesz zmienić osoby ubezpieczone lub dopisać kolejne do Twojej polisy ubezpieczenia mieszkania.

Pamietaj: Ubezpieczony to właściciel przedmiotu ubezpieczenia.

Dokumenty

Pismo o zmianę lub dopisanie osoby ubezpieczonej podpisane przez właściciela polisy, tzn. ubezpieczającego powinno zawierać:

 • numer polisy, której dotyczy sprawa,
 • dane nowych osób Ubezpieczonych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.

Co robić

Pismo możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do Ciebie pocztą na podany przez Ciebie adres do korespondencji.

Zmiana ubezpieczającego

Twoja sytuacja

Sprzedając nieruchomość, dowiadujesz się, że nowy właściciel jest zainteresowany  kontynuowaniem umowy ubezpieczenia   chroniącej tę nieruchomość. W takiej sytuacji istnieje możliwość  dokonania cesji praw z umowy  ubezpieczenia  na nową osobę, jeśli uprawnienia z  umowy ubezpieczenia nie  zostały przekazane w ramach cesji na rzecz  banku.

Dokumenty

Pismo informujące o przeniesieniu praw z umowy ubezpieczenia na nowego właściciela nieruchomości zawierające:

 • podpisy obecnego i nowego właściciela polisy,
 • standardowe dane osobowe każdej ze stron, tj. imię, nazwisko, PESEL oraz adresy zamieszkania,
 • oświadczenie, że nowy właściciel akceptuje warunki umowy, w brzmieniu: „Zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (nazwa ubezpieczenia/nazwa warunków ubezpieczenia) i je akceptuję”.

Pismo o przeniesieniu  praw z umowy ubezpieczenia na nowego właściciela może być napisane oddzielne przez każdą ze stron:

 • obecny właściciel w piśmie powinien wyrazić chęć przeniesienia praw i obowiązków z tytułu umowy ubezpieczenia na nowego właściciela nieruchomości,
 • nowy właściciel powinien wyrazić zgodę na przejęcie polisy od obecnego właściciela z dopiskiem, że akceptuje warunki umowy.

Co robić

Dokument możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do nowego ubezpieczającego pocztą na podany przez niego adres do korespondencji.

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

Twoja sytuacja

Chcesz otrzymać pismo informujące o historii Twoich ubezpieczeń,  np. o:

 • liczbie wypłaconych odszkodowań,
 • braku szkód.

Dokumenty

Wniosek o wystawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek.

Co robić

Wniosek możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • dzwoniąc na naszą infolinię pod numer 224 224 224 poinformuj naszego konsultanta, że potrzebujesz dokumentu informującego o przebiegu historii Twoich ubezpieczeń. Podczas rozmowy będziesz mógł również zaktualizować swój adres korespondencyjny lub adres e-mail
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

UWAGA: Zaświadczenie wysyłamy pocztą na Twój adres korespondencyjny. Jeśli zależy Ci na czasie, możemy wysłać go również drogą elektroniczną. Upewnij się, że mamy Twój adres e-mail. Jeśli nie, podaj go w treści wniosku.

Śmierć ubezpieczającego/ubezpieczonego

Twoja sytuacja

Właściciel  nieruchomości ubezpieczonego majątku (ubezpieczający/ubezpieczony) zmarł. W tej sytuacji polisa pozostaje nadal w mocy, a prawa i obowiązki  z tytułu umowy ubezpieczenia przechodzą na spadkobiercę/ spadkobierców. To oznacza, że należy  potwierdzić  zmianę właściciela nieruchomości i ubezpieczonego majątku  w aneksie do umowy ubezpieczenia  , w którym  spadkobierca / spadkobiercy zostaną ubezpieczającym/ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia.

Dokumenty

Do  dokonania zmiany ubezpieczającego / ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia po śmierci ubezpieczającego/ubezpieczonego konieczne są:

 •  postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ubezpieczonego majątku. W przypadku, gdy jest więcej niż jeden spadkobierca, wszyscy spadkobiercy powinni wskazać jedną osobę, która ma zostać  ubezpieczającym  oraz wskazać te osoby, które mają być ubezpieczonymi,
 • pismo nowego ubezpieczającego  (spadkobiercy) zawierające jego dane osobowe i kontaktowe oraz dane osobowe ubezpieczonych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.

Co robić

Informację/dokumenty możesz:

 • wysłać w formie skanu lub zdjęcia cyfrowego na adres e-mail: majatkowe@allianz.pl
 • złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz
 • przesłać pocztą na adres:
  TUiR Allianz Polska S.A. 
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Aneks potwierdzający wprowadzoną zmianę wyślemy do nowego ubezpieczającego pocztą na podany adres do korespondencji.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń mieszkaniowych

  Inne dokumenty dotyczące ubezpieczeń mieszkaniowych

  Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Assistance 24h

www.allianz.pl - Assistance Allianz  

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Kontakt

www.allianz.pl - Kontakt z Allianz 

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.