Menu back

PPK dla Pracownika

PPK - oszczędzanie na przyszłą emeryturę

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system oszczędzania na cele emerytalne organizowany przez każdego pracodawcę, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika, za którego odprowadza składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do ZUS.

 • Na indywidualne konto uczestnika PPK trafiać będą składki od pracownika i pracodawcy oraz dopłaty z Funduszu Pracy: 250 zł - jednorazowa wpłata powitalna oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł
 • Oszczędności zebrane na rachunkach PPK będą stanowiły w pełni prywatny i dziedziczony kapitał finansowy pracownika
 • Uczestnictwo w programie jest dobrowolne - w celu rezygnacji z programu konieczne jest złożenie oświadczenia

PPK dla Pracownika - warto wiedzieć

Kto będzie uczestnikiem PPK?

Obligatoryjnie uczestnikiem PPK staje się każda osoba zatrudniona w wieku poniżej 55 lat (ze stażem pracy co najmniej 3 miesiące) oraz osoba w wieku 55–70 lat na jej wniosek. Osoby powyżej 70. roku życia nie mogą uczestniczyć w PPK.

Rodzaje odprowadzanych składek

Wszyscy pracownicy do 55 roku życia, którzy otrzymują wynagrodzenie podlegające składkom emerytalno-rentowym staną się uczestnikami PPK po 3 miesiącach zatrudnienia. 

www.allianz.pl - składki_1

Jakich formalności muszę dokonać w celu przystąpienia do PPK?

Aby przystąpić do PPK nie trzeba spełniać żadnych formalności.

 • Pracodawca ma ustawowy obowiązek zawarcia w imieniu uczestnika umowy o prowadzenie PPK. Ze strony uczestnika nie będą wymagane żadne czynności.
 • Jedynie osoby, które ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat, powinny pamiętać o złożeniu wniosku do pracodawcy o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Jak będą inwestowane moje środki?

 • Polityka inwestycyjna w ramach PPK została oparta na modelu funduszy zdefiniowanej daty. Powinna być ona dostosowywana tak, aby uwzględniać konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się uczestnika do osiągnięcia wieku emerytalnego.
 • W związku z zawarciem umowy o prowadzenie PPK, środki gromadzone przez uczestnika mogą być lokowane w jednym z ośmiu funduszy zdefiniowanej daty, stosujących odmienne zasady polityki inwestycyjnej, właściwej dla daty urodzenia uczestnika.
 • Na wniosek pracownika możliwa jest zmiana funduszu zdefiniowanej daty.

Czy mogę zrezygnować z uczestnictwa w PPK

Pracownik ma możliwość rezygnacji  z dokonywania wpłat do PPK w każdej chwili, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu. Co cztery lata od 2023 r. następuje automatyczne podjęcie dokonywania wpłat. Uczestnik może ponownie złożyć rezygnację z dokonywania wpłat.

Kiedy mogę wypłacić zgromadzone środki?

Pracownik po 60 r. życia może dokonać wypłaty środków:

 • Wypłata jednorazowa jest możliwa do 25% zgromadzonych środków. Pozostałe 75% oszczędności będzie podlegało wypłacie w co najmniej 120 miesięcznych ratach.
 • Zmniejszenie liczby rat lub zwiększenie jednorazowej wypłaty w tym wypłata całej kwoty jednorazowo będzie się wiązać z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od zysków kapitałowych.

Czy mogę skorzystać ze środków w PPK przed 60 rokiem życia?

Pracownik może skorzystać ze środków wpłacanych do PPK przed 60 r. życia w dwóch przypadkach:

 • wypłaty środków w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu, o ile nie ukończył 45 lat (do 100 % środków, z obowiązkiem zwrotu),
 • wypłaty środków w sytuacji poważnej choroby uczestnika PPK,  jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu).

Dziedziczenie w PPK

Zgromadzone przez uczestnika PPK środki nie przepadają w przypadku śmierci tej osoby.

 • W zależności od decyzji uczestnika PPK, będą one podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych lub też trafią do osoby imiennie wskazanej przez uczestnika PPK.

Dokumenty do pobrania

Polecamy także 

PPK dla PRACODAWCY

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Nota prawna

Przeczytaj notę prawną

Fundusze inwestycyjne Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne Allianz oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów.