Menu back

Program Elastycznego Oszczędzania "Allianz Plus"

www.allianz.pl - Pracownicze Programy Oszczędnościowe

Podstawowe informacje

 • zależnie od Twojego profilu inwestora możesz wybrać jedną z 6 Strategii Inwestycyjnych dostępnych w PEO „Allianz Plus”
 • Strategie Inwestycyjne tworzone są w oparciu o 8 wyselekcjonowanych subfunduszy z oferty Allianz SFIO
 • okres oszczędzania proponowany w PEO wynosi 10 lat
 • zadeklarowana minimalna kwota miesięcznej wpłaty nie może być niższa niż 200 zł 

Program Elastycznego Oszczędzania "Allianz Plus"

Dlaczego warto?

 • możesz inwestować w starannie opracowane Strategie Inwestycyjne, bez konieczności dokonywania samodzielnego wyboru subfunduszy do portfela 

 • udział poszczególnych klas aktywów (akcji, obligacji i instrumentów dłużnych) w Strategiach jest dobrany tak, abyś miał wybór pomiędzy portfelami o różnym poziomie ryzyka

 • Strategie zapewniają dostęp do rozwiązań inwestycyjnych zarządzanych przy współpracy z wyspecjalizowanymi spółkami inwestycyjnymi z Grupy Allianz: Allianz Global Investors i PIMCO

 • fundusze tworzące Strategie inwestują na rynkach całego świata (Europa, Azja, rynki globalne)

 • formuła podążająca za wiekiem uczestnika w Strategiach Inwestycyjnych Zmiennych dostosowuje się tak, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich inwestycji na koniec okresu oszczędzania.
 • w nagrodę za regularne oszczędzanie, na koniec każdego roku kalendarzowego otrzymasz premię inwestycyjną – dodatkowe jednostki uczestnictwa o wartości 20% wynagrodzenia pobranego przez Towarzystwo przekazane na Twój rejestr

Strategie inwestycyjne

W ramach Programu Elastycznego Oszczędzania "Allianz Plus" możesz wpłacać środki do subfunduszy Allianz SFIO dostępnych w 6 Strategiach Inwestycyjnych, zależnie od Twojej skłonności do ryzyka.

Strategie Inwestycyjne Zmienne – w których udział poszczególnych składników portfela jest dostosowywany w taki sposób, aby zwiększać potencjał wzrostu wartości inwestycji w długim okresie i ograniczać ryzyko w miarę zbliżania się do końca okresu oszczędzania:

 • Strategia Aktywna Zmienna (udział akcji od 75% do 30%)
 • Strategia Umiarkowana Zmienna (udział akcji od 50% do 20%)
 • Strategia Ostrożna Zmienna (udział akcji od 25% do 10%)

Strategie Inwestycyjne Stałe – które pozostają niezmienne z upływem czasu:

 • Strategia Aktywna Stała (udział akcji 50%)
 • Strategia Umiarkowana Stała (udział akcji 30%)
 • Strategia Ostrożna Stała (udział akcji 10%)

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Stopy zwrotu funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Nota prawna

Przeczytaj notę prawną

Fundusze inwestycyjne Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne Allianz oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów.