Menu back

Ustawa FATCA - informacja dla klientów

Informacja o sposobie wypełniania przepisów ustawy FATCA przez TFI Allianz Polska

www.allianz.pl - FATCA

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 1 grudnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act).

Prawo nakłada na polskie instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i przekazywania do USA, za pośrednictwem polskich organów podatkowych, informacji o rejestrach w funduszach inwestycyjnych, które prowadzone są na rzecz amerykańskich podatników. Realizując postanowienia ustawy, TFI Allianz Polska jest zobowiązane do uzyskania oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA.

Zgodnie z ustawą, TFI Allianz Polska jest zobowiązane do uzyskania oświadczenia od Uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015 roku.

W przypadku niedostarczenia oświadczenia o statusie FATCA do dnia 30 listopada 2016 roku, środki zgromadzone na rejestrach zostaną zablokowane. Blokada oznaczać będzie brak możliwości dysponowania aktywami na rejestrach w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A. do czasu złożenia ww. oświadczenia.

Prosimy o przesyłanie wypełnionego oświadczenie o statusie FATCA:

  • pocztą na adres:

Moventum Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa, Polska
z dopiskiem: FATCA, TFI Allianz

  • przekazanie informacji telefonicznie

(wymagane podanie numeru PIN) pod numerem infolinii 22 541 79 79 (pn-pt, 8-19).

Oświadczenia o statusie FATCA

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Porównanie stóp zwrotu funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę organizacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji.

Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie.

Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.