Menu back

Allianz US Short Duration High Income Bond

Polityka inwestycyjna funduszu

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Jak inwestujemy 

  • Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Allianz US Short Duration High Income Bond. Fundusz inwestuje w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, których emitentami są spółki mające swoją siedzibę na terytorium USA, które w chwili nabycia stanowią inwestycje o wysokiej rentowności.

  •  Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. 

Dowiedz się więcej o funduszu

  • Dla kogo jest ten fundusz

  • Dane funduszu

  • Minimalne wpłaty

  • Opłaty

  • Aktywa

  • Zarządzajacy

Dla kogo jest ten fundusz

Allianz US Short Duration High Income Bond jest skierowany do inwestorów:

  • poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 3 lata.

Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 2 lata.

Dane funduszu

Typ subfunduszu dłużny zagraniczny
Benchmark*

WIBID 3M + 50 punktów bazowych

Data utworzenia 10.06.2016 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

10.06.2016 r. - 100,00 zł

*zmiana benchmarku w dniu 27.06.2017 roku. Do dnia 26.06.2017 roku fundusz stosował benchmark 90%*(Merril Lynch 1-3 Years BB-B US Cash Pay High Yield Index USD) + 10% WIBID O/N

Minimalne wpłaty

Wysokość minimalnej wpłaty 500 zł - pierwsza wpłata,
100 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu 31 1240 6292 1111 0010 6823 7470

Opłaty

Opłata za zarządzanie w skali roku 1,0%
Konto nabyć subfunduszu 31 1240 6292 1111 0010 6823 7470

Aktywa

Wartość aktywów netto - stan na  31.12.2018 r.

79,3 mln zł

Dokumenty do pobrania

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie z dnia 18.03.2019 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 31.10.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 27.04.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 22.02.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 04.01.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 15.09.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 20.07.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 06.07.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 05.06.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 19.05.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 19.04.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 20.02.2017 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 15.12.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 01.12.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 29.09.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 27.07.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 13.07.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO Income wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Local Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Markets Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO Global Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO High Yield Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO Global Investment Grade Corporate Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 17.06.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 02.06.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz US Equity wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Japan Equity wydzielonego w ramach Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Income and Growth wydzielonego w ramach Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Global Dividend wydzielonego w ramach Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Flexi Asia Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Convertible Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select wydzielonego w ramach Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 29.03.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO 
Sprostowanie ogłoszenia z dnia 08.01.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 23.02.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 01.02.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 o zmianach statutu Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. Allianz Obligacji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 
Ogłoszenie z dnia 26.11.2015 roku o zmianach statutu Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 23.11.2015 roku o otwarciu likwidacji subfunduszu Allianz 2 wydzielonego w ramach Allianz SFIO 
Ogłoszenia prawne - archiwalne 

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Porównanie stóp zwrotu funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFI Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę organizacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Allianz SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz SFIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz SFIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.