Menu back

Allianz Trezor

Polityka inwestycyjna funduszu

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Jak inwestujemy 

Allianz Trezor inwestuje swoje aktywa przede wszystkim w:

 • instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności,

 • ponadto subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

  Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto tego subfunduszu.

Dowiedz się więcej o funduszu

 • Dla kogo jest ten fundusz

 • Dane funduszu

 • Minimalne wpłaty

 • Opłaty

 • Aktywa

 • Zarządzajacy

Dla kogo jest ten fundusz

Allianz Trezor jest skierowany do inwestorów:

 • poszukujących alternatywy dla lokat bankowych i ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności, przy jednoczesnym zapewnieniu dużej płynności środków,
 • nieakceptujących podwyższonego ryzyka inwestycyjnego

Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 6 miesięcy.

Dane funduszu

Typ subfunduszu dłużne polskie
Benchmark

6-miesięczna stawka WIBID 

Data utworzenia* 08.07.2016 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

08.07.2016 r. - 100,00 zł

*w dniu 31 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu (poprzednia nazwa Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit)

Minimalne wpłaty

Wysokość minimalnej wpłaty 500 zł - pierwsza wpłata,
100 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu 96 1240 6292 1111 0010 6872 4404

Opłaty

Pobierana opłata za zarządzanie w skali roku 0,5%
Opłata za nabycie Brak opłat
Konto nabyć subfunduszu 96 1240 6292 1111 0010 6872 4404

Aktywa

Wartość aktywów netto - stan na 31.12.2019 r.

96,6 mln zł

Zarządzajacy

Dokumenty do pobrania

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie z dnia 02.01.2020 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 31.01.2019 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 31.10.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 27.04.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 22.02.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 04.01.2018 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 12.10.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 15.09.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 20.07.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 06.07.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 05.06.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 19.05.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 19.04.2017 o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 20.02.2017 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 15.12.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 01.12.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 29.09.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 27.07.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO

Ogłoszenie z dnia 13.07.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO Income wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Local Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO Emerging Markets Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO Global Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO High Yield Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 30.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz PIMCO Global Investment Grade Corporate Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 17.06.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 02.06.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz US Equity wydzielonego w ramach Allianz SFIO
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Japan Equity wydzielonego w ramach Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Income and Growth wydzielonego w ramach Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Global Dividend wydzielonego w ramach Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Flexi Asia Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Convertible Bond wydzielonego w ramach Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 01.06.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select wydzielonego w ramach Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 29.03.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO 
Sprostowanie ogłoszenia z dnia 08.01.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 23.02.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 01.02.2016 roku o zmianach statutu Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 o zmianach statutu Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. Allianz Obligacji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 
Ogłoszenie z dnia 08.01.2016 roku o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na j.u. Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 
Ogłoszenie z dnia 26.11.2015 roku o zmianach statutu Allianz SFIO 
Ogłoszenie z dnia 23.11.2015 roku o otwarciu likwidacji subfunduszu Allianz 2 wydzielonego w ramach Allianz SFIO 
Ogłoszenia prawne - archiwalne 

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Rejestr TFI

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostki funduszu inwestycyjnego. Porównanie wartości funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę organizacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Allianz SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz SFIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz SFIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.